Proszę przetłumaczenie na j. angielski
Zielony, bursztynowy napój można sobie przyrządzić samemu.
Wystarczy do zwykłego jasnego piwka dodać niebieski barwnik, np. likier curacao. W niektórych sklepach można też dostać niebieski sok malinowy, który również świetnie się nadaje do zazielenienia piwa.
Piwo Guinness jest obok trójlistnej zielonej koniczyny nieformalnym symbolem Irlandii. Napój ten o wielowiekowej historii, popularnie zwany złotem zielonej wyspy, stał się światowym ambasadorem tradycji tego kraju. „Dzień Św. Patryka i Guinness są rozpoznawalne na świecie jako irlandzkie ikony. Nie ma lepszego sposobu celebrowania irlandzkiej tradycji, niż czerpanie w sposób odpowiedzialny radości z kufla Guinness’a w dzień Św. Patryka.” – powiedział, John Hudson, główny piwowar Guinness’a.
17 marca - Dzień Św. Patryka jest świętem narodowym Irlandii ku czci jednego z jej najsławniejszych narodowych bohaterów. Dla 60 milionów osób przyznających się
do pochodzenia irlandzkiego, włączając 4,1 miliona obywateli Irlandii, Dzień Św. Patryka stał się prawdziwym globalnym świętem.

W święto patrona Irlandii na całym świecie odbywają się parady, nosi się zielone ubrania, podaje się zielone piwo (z dodatkiem zielonego barwnika), a niekiedy farbuje się nawet rzeki na zielono. Najbardziej uroczyście obchodzi się ten dzień w sercu Irlandii, Dublinie. Najliczniejsza i najbardziej kolorowa parada odbywa się corocznie na ulicach Nowego Jorku. Od kilku lat tradycja obchodów Dnia Św. Patryka obecna jest również w Polsce.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-05T14:22:53+01:00
Please!

Green, amber drink can you prepare yourself.
Just an ordinary light beers add a blue dye, for example curacao liqueur. In some stores you can also get the blue raspberry juice which is also perfectly suited to the planting of beer.
Guinness beer is the next Trifid green clover informal symbol of Ireland. This spirit of centuries-old history, commonly known as green gold of the island, has become a global ambassador for the country's traditions. "Holy Day. Patrick's and Guinness are recognized worldwide as the Irish icons. There is no better way to celebrate the Irish tradition than in a responsible way to reap the joy of the days of St. Guinness'aw mug. Patrick. "- Said John Hudson, chief brewer Guinness.
March 17 - Holy Day. Patrick Ireland is a national holiday in honor of one of its most famous national heroes. For 60 million people, granting a
of Irish origin, including 4.1 million citizens of Ireland, St Day. Patrick became a true global celebration.

The feast of the patron saint of Ireland, the world held a parade, wear green clothes, green beer is given (with green dye), and sometimes even dying the river green. The most celebrated is the day in the heart of Ireland, Dublin. The largest and most colorful parade is held annually on the streets of New York. For several years, the tradition of Holy Day celebrations. Patrick is also present in Poland.
2010-03-05T14:23:49+01:00
Green, amber can water me to prepare alone.
Blue dye, np. will suffice to usual bright small beer to add liqueur curacao. It in some shops was can also get blue raspberry juice, which is suitable to green spot of beer also great.
Beer Guinness is by trifoliate green clover the informal symbol of Ireland. Water this of secular history, called with gold of green island popularly, he stood world ambassador of tradition of this country. "Day Św. Patric and Guinness are recogniseable on world as Irish icons. There is no better way of celebrating the Irish tradition, than the drawing in responsible way of joy from beer-mug the Guinness'a in day the Św. Patric.” – he said, John Hudson, main brewer Guinness'a.
17 March - Day Św. It is the Patric the national holiday of Ireland towards worship the most famous national heroes' one of her. For 60 million admitting persons
to Irish origin, including 4,1 million of citizens of Ireland, Day the Św. He stood Patric true global holiday.

The parades in holiday of patron of Ireland on whole world be hold, it dresses elegantly the green clothes, the green beer poses as (with addition of green dye), and it dyes theone's hair even on in green the river sometimes. This day treats in heart of Ireland the most solemnly, Dublin. The most numerous and the most colourful parade be holds on streets of New York annually. From several the summers the tradition of celebrations of Day the Św. Patric present it is in Poland also.


Proszę
Buzzy ;-)