Make poverty History
Look at these children. They're both girls, they're 11 years old and they both like school. But their lives are very different.
Kay lives in Uganda. Every morning she gets up at 6a.m, sweeps the floor, cleans her tiny house, and prepares whatever breakfast she can find for her family. She then walks four miles to school. Although Kay is an excellent pupil, there are more than 150 children in her class, and not enough books to go round, so it's difficult to learn.
Kay is an orphan. Her parents and her uncle and aunt died from AIDS so she has to look after her younger brother and sister, three cousins and her sick elderly grandmother. At weekends and in the evenings she works to feed her family. I dig gardens and people give me food. If I don't do it, we can't eat.
Sarah lives in England. She wakes up at 8a.m., except at the weekends, when she likes to lie in. After breakfast, which her mother prepares for her, she gets dressed and gets ready for school. She doesn't do much housework apart from tidying her room, clearing up after dinner and taking the dog for a walk. Her father takes her and her close friend, Susan to school by car. Her favourite subject is Computer Studies. There is one computer for every child in her class. Sarah is an only child and she gets on very well with her parents and her grandparents. She gets Ł10 pocket money every week, which she usualyy spends on clothes. She loves shopping.

1

Odpowiedzi

2010-03-05T17:36:58+01:00
Make Poverty History
Spójrz na te dzieci. Oboje są dziewczęta, są one 11 roku życia i oboje jak w szkole. Ale ich życia są bardzo różne.
Kay mieszka w Ugandzie. Codziennie rano Wstaje na 6a.m, zamiata podłogę, czyści jej małym domku i przygotowuje śniadanie, co potrafi znaleźć dla swojej rodziny. Potem idzie do szkoły cztery mile. Chociaż Kay jest doskonałym uczniem, znajduje się ponad 150 dzieci w klasie, a nie tyle książek, aby kręcić, więc trudno się nauczyć.
Kay jest sierotą. Jej rodzice i jej wuj i ciotka zmarła na AIDS, więc ma się opiekować swoim młodszym bratem i siostrą, trzech kuzynów i jej babcia chorych w podeszłym wieku. W weekendy i wieczorami pracuje karmić rodzinę. I dig ogrody i ludzie dają mi jeść. Jeśli nie zrobimy, nie możemy zjeść.
Sara mieszka w Anglii. Budzi się w 8a.m., z wyjątkiem weekendów, kiedy lubi leżeć w. Po śniadaniu, które matka przygotowuje ją, ubiera się i szykuje się do szkoły. Ona nie robi wiele prac domowych, z wyjątkiem sprzątania swojego pokoju, przejaśnia się po kolacji i biorąc psa na spacer. Jej ojciec zabiera ją i jej bliski przyjaciel, Susan do szkoły samochodem. Jej ulubionym przedmiotem jest Computer Studies. Nie ma jednego komputera dla każdego dziecka w klasie. Sarah jest jedynym dzieckiem, a ona dostaje się na bardzo dobrze z rodzicami i dziadków. Ona dostaje kieszonkowe Ł10 tygodniowo, którą usualyy wydaje na ubrania. Kocha zakupy.
1 5 1