Odpowiedzi

2010-03-05T18:35:25+01:00
Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła Katolickiego. Rytuał ten jest biblijną podstawą dla rzymskokatolickiego sakramentu bierzmowania. Udziela go również cerkiew prawosławna, ale wkrótce po chrzcie (czyli niemowlętom). Bierzmowanie bywa też praktykowane przez niektóre kościoły protestanckie, ale (z wyjątkiem kościoła anglikańskiego) nie traktują one tego obrządku jako sakramentu.
20 4 20
2010-03-05T18:35:28+01:00
Bierzmowanie zobowiazuje nas do mężnego wyznawania wiary, chronienia jej i życia według jej zasad;)
30 4 30
2010-03-05T18:37:30+01:00
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty udziela się człowiekowi ochrzczonemu jako Dar.

Skutki bierzmowania są następujące: udoskonala łaskę chrztu,głębiej zakorzenia nas w synostwie Bożym,ściślej jednoczy nas z Chrystusem,pomnaża w nas dary Ducha Świętego,udoskonala naszą więź z Kościołem,umacnia do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem.

Wewnętrzną więź sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego podkreślił papież Paweł VI, w słowach: "Na chrzcie neofici otrzymują odpuszczenie grzechów, przybranie za dzieci Boże oraz znamię Chrystusa, przez którego zostają włączeni do Kościoła i stają się uczestnikami kapłaństwa swojego Zbawiciela. Przez sakrament bierzmowania odrodzeni na chrzcie otrzymują jako niewysłowiony Dar samego Ducha Świętego, który ich umacnia w szczególny sposób, a naznaczeni znamieniem tego sakramentu w sposób doskonały wiążą się z Kościołem i w ten sposób jeszcze ściślej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i bronienia wiary słowem i uczynkiem. W końcu bierzmowanie wiąże się z Najświętszą Eucharystią, ponieważ wierni już ochrzczeni i bierzmowani, włączają się całkowicie w Ciało Chrystus a przez uczestnictwo w Eucharystii" (Div. cons. naturae).
13 3 13
Trochę długie, tak trochę bardzo : (