Odpowiedzi

2010-03-05T22:33:08+01:00
Nusą rątre a Warsowi e nu wulą wu remersjy dy tu ker pur wotropitality. Sete wramą ęnesząż merweliy! Nuzawą fe inekspozisją dy foto dą notr sal dy frąces e mętno ele nu rapel tulebą momą unuzetią awek wu e nu wizisją wotr wij e wotr ljyse. Le kamarad ki ne sąpa weniu nu posą boku dy kłestią sur la frąs e są impasją de wukonetr.

Nu zawą diskiuyte diu program ke nu wulą wu propoze. Il ja boku dądrła u ą py ale esąbl. Nu dewą sawłar kąd wuzale wenir pur fer tute ly rezerwasją. Nu proposą ly mła dy septąbr u doktobr car il fe enkor ase szo. Ę poloń ę otom, il nia pa dy wakane. Wu puwer wenir osi ęnawri, me nubliepa ke nuzawą iyn semę feriy a paky. Puwe wła szłazir la period la pli faworabl pur nutu ?

Nuzatędą dą wotr reponse. Remersjy dy notr par wo profeser, wo parą etute le persone ki ą partisipe alesząż.

Amitiy de la par dy tu notr grupeatre bięto!
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-06T02:49:18+01:00
Warsowi,le węt sęk mars du mil sis

Szer zami !
Nu som rątre a warsowi e nu wulą wu remersi de tu kior wotr ospitalite.Se te wremą esząż merweju ! Nu zawą fe ę ekspisicją de foto dą notr sal frąse e metną el nu rapelą tule bą momą u nu zetią awek wu et nu wisitą wotr wil e wotr lise.Le kamrad ki ne są pa wenu posą boku de kestią siur la Frąs e są empasią de wu konetr.
Nu zawą diskute du program ke nu wulią wu propose.Il ja boku dądrła u on py ale ąsąbl.Nu dewą sawłar ką wu zale wenir pur ale ąsąmbl .Nu dewą sawłar ką wu zale wenir pur fer tule reserwacją .Nu proposą le mła de septąbr u doktobr kar il fe ankor ase szą.
Ą Poloń ą utąm ,il ny pa de wakąs .Wu puwe wenir ąsi ą awril ,me ne zublije pa k nu zawą ę semen ferie a Pak.Puwe wu szłasir le peroid de la plus faworabl pur nu tus ? Nu zatądą dąk repąs .Remersije de notr par wo profesor ,wo parą e tut persą ki ą partisipe alesząż.
Amitie dela par de to notr grup e a tre bię tu !