Podaj w jaki sposób Polacy w zaborze pruskim bronili się przed germanizacją:
a) _______________________________
b) _______________________________
c) _______________________________
d) _______________________________Napisz pod ilustracją, jaką politykę rządu pruskiego przedstawia karykatura.
( opis obrazka: Dzieci najprawdopodobniej polskie zaganiane do szkoły przez "milicje" pruską, która ma szable podniesione do góry. Dzieci uciekają do szkoły. Tak jakby "milicja" pruska im kazała. "Milicja" biegnie za dzećmi.)
Przepraszam,że opis taki ale poprostu nie miałam możliwości zeskanowania.;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T22:07:29+01:00
1
strajki organizowane przez młodzież
używano języka polskiego
nauczyanie literatury,historii polskiej
prowadzono potajemne nauczania w prywatnych domach
zakładano organizację i stowarzyszenia pomagające polakom
wydawano czasopisma w języku polskim
prowadzono działalność na rzecz rozwoju gospodarki,kultury,krzewienia oświaty wśród ludu
2
metody grmanizaji-działania prus:
zakaz urzywania jezyka polskiego w szkołach,urzędach sądzach
zmiana imion i nazwisk i nazw geograficznych(znimczanie ziem)
zakaz drukowania polskich dzieł,czasopism
zmuszanie polaków do opuszczania ziem pruskich ,przybyłych w celach zarobkowych
zakaz wznoszenia nowych zabudowań
przymusowy wykup ziem z rąk polskich
zakaz wygłaszania kazań w języku polskim
kary za używanie jezyka polskiego


a i ja liczem na naj:******
39 1 39
2010-03-05T22:11:49+01:00
A) mówienie po polsku w domach
b)czytanie polskich książek
c)manifestacje
d)tajna nauka w domach po polsku


a tego drugiego to niewiem bo cięzko bez obrazka
14 3 14