Odpowiedzi

2010-03-06T07:20:36+01:00
Odp.
Dane:
h=800[m];
g=10[m/s2];
V=pierw.2gh;
V=pierw.2*10*800;
V=pierw,16000;
V=126,5[m/s].