Mam tu 6 pytań prosze opdowiedzieć dobrze i mozna nawet troszke sie rozpisać.
1. Jak wybrać zawód?
2. Czy lepiej sie kierować swoimi pasjami czy potrzebami rynku pracy?
3. Jak szukać pracy?
4. Czy uczen lub student może pracować?
5. Jak zaprezentować sie od jak najlepszej strony?
6. Jakie prawa mają pracownicy?
Daje sporo punktów za to pytanie:)!!

1

Odpowiedzi

2010-03-06T09:30:01+01:00
1.zawód należy wybierać na podstawie tego co nas interesuje
2. lepiej kierować się swoimi pasjami ponieważ praca cieszy tylko wtedy gdy robimy to co lubimy
3. poprzez internet, gazety, w urzędzie pracy, przy pomocy znajomych
4. może jeśli ma ukończone 18 lat i nie przeszkadza mu to w nauce
5. należy być otwartym, nie stresować się, często się uśmiechać, mówić tylko o swoich mocnych stronach
6.

Każdemu pracownikowi, za wykonaną pracę przysługuje wynagrodzenie
prawo do urlopu.

Prawa i obowiązki pracownika: (Art. 100. 1, 2)
1) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:
znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu
z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
3) dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim
i stosować się do wskazań lekarskich,
6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
2 3 2