Zad 1 wymień podsystemy wchodzące w skład systemu obronnego państwa.

Zad 2 Na czym polegają tzw. działania pomocnicze wojsk lądowych?

Zad 3 wypisz zadania przwidziane dla wojsk obrony terytorialnej.zad 4 wypisz te zadania komendanta WKU, które mogą dotyczyć Twojej osoby w związku ze świadczeniami osobistymi lub rzeczowymi.

Zad 5 Wymień zadania spoczywające na samorządach lokalnych w związku z HNS

zad 6 jakie rodzaje świadczeń mogą zostac nałożone obowiązkowo na obywateli w czasie klęski żywiołowej?

2

Odpowiedzi

2010-03-07T08:53:56+01:00
1.
* Parlament
* Prezydent
* Rada Ministrów
* Minister obrony narodowej
2.
Działania pomocnicze

*Należy do nich między innymi przemieszczanie, a więc zmiana rejonu położenia wojsk. Jednym z jego sposobów jest marsz, czyli przemieszczenie z wykorzystaniem własnych środków transportu lub pieszo. Marsz wykonywany w warunkach bojowych powinien być odpowiednio ubezpieczony

*przewozy. Najczęściej odbywają sie przy użyciu transportu kolejowego, drogą lotniczą lub wodną.

*rozmieszczenie wojsk, czyli działania, które mają na celu zapewnienie wojskom odpowiednich warunków do odpoczynku, uzupełnienia stanów osobowych oraz środków materiałowych
*luzowanie, czyli zmiana pododdziałów, które w wyniku poniesionych strat nie są w stanie kontynuować walki.

3.
w czasie pokoju przygotowują na wypadek kryzysu, wojny czy okupacji wyznaczone im stale rejony odpowiedzialności. na szczeblu lokalnym tworzą wojskowa organizacje społeczeństwa do realizacji zadań obrony narodowej.

4.1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:

a) kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanó gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

b) planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;

2) administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:

a) uczestniczenie w pracach powiatowych komisji oborowych oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem poboru w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

b) nadawanie przeznaczeń poborowym uznanym za zdolnych do czynnej służby wojskowej;

c) kierowanie poborowych iżołnierzy rezerwy do wojskowych komisji lekarskich celem określenia zdolności do czynnej służby wojskowej;

d) wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powołanie do czynnej służby wojskowej poborowych i żołnierzy rezerwy;

e) przeprowadzenie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

f) orzekanie o udzieleniu poborowym odroczeń zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego);

g) przenoszenie do rezerwy poborowych bez odbycia zasadniczej służby wojskowej, w tym studentów i absolwentów szkół wyższych bez odbycia przeszkolenia wojskowego oraz żołnierzy zasadniczej służby wojskowej zwolnionych przed jej odbyciem i niepowołanych do odbycia pozostałego okresu tej służby;

h) nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;

i) reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

j) gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych;

k) sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych;

l) prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej;

m) udzielenie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej;


5.?
6. *pomoc
* szybkie reagowanie
*praca zespolowa

mam nadzieje ze pomoglam...
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T10:07:12+01:00
Zad 1
Podsystem kierowania obronnością
podsystem militarny
podsystem poza militarny

Zad2
Mają na celu obronę granic lądowych, bądź atak na terytorium nieprzyjaciela bezpośrednio tam wkraczając.W okresie pokoju wojska lądowe utrzymują jednostki, które po krótkotrwałym okresie przygotowania uczestniczyć mogą w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych w ramach misji pokojowych, brać udział w przezwyciężaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof oraz w pomocy humanitarnej.

W okresie kryzysu, wykorzystując jednostki reagowania i część sił głównych zapewniają swobodę operacyjną osłaniają linie komunikacyjne, wspierają działania wojsk sojuszniczych, a poprzez rozwinięcie operacyjne i realizację zadań pogotowia operacyjnego przyczyniają się do deeskalacji napięcia lub przygotowują do prowadzenia operacji obronnej.
W okresie wojny (konfliktu), po przeprowadzeniu mobilizacji osiągają gotowość bojową i biorą udział w zachowaniu bądź przywróceniu integralności terytorialnej państwa i sojuszu poprzez:

* obronę terytorium
* załamanie natarcia przeciwnika i odzyskanie utraconego terytorium
* osłonę rejonów i obiektów w głębi, ochronę linii komunikacji utrzymanie swobody operacyjnej

Zad3
* maksymalne wykorzystanie atutu działań w znanym i przygotowanym terenie stanowiącym obszar odpowiedzialności obronnej i ratowniczej związanym z rodzinnym miejscem pochodzenia i zamieszkania
* ścisłe współdziałanie z pozamilitarnym układem obronnym (władzami, instytucjami i społeczeństwem)
* wszechstronne wsparcie i zapewnienie wojskom operacyjnym dogodnych warunków działania
* wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa w akcjach ratowniczych, humanitarnych i porządkowych
* prowadzenie działań nieregularnych w ramach struktur podziemnych na obszarze opanowanym przez przeciwnika;
* operacyjne przygotowanie i utrzymywanie w odpowiednim stopniu gotowości infrastruktury obronnej obszaru odpowiedzialności.

Zad 4
1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:
a) kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanó gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
b) planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;
2) administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:
a) uczestniczenie w pracach powiatowych komisji oborowych oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem poboru w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
b) nadawanie przeznaczeń poborowym uznanym za zdolnych do czynnej służby wojskowej;
c) kierowanie poborowych iżołnierzy rezerwy do wojskowych komisji lekarskich celem określenia zdolności do czynnej służby wojskowej;
d) wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powołanie do czynnej służby wojskowej poborowych i żołnierzy rezerwy;
e) przeprowadzenie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
f) orzekanie o udzieleniu poborowym odroczeń zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego);
g) przenoszenie do rezerwy poborowych bez odbycia zasadniczej służby wojskowej, w tym studentów i absolwentów szkół wyższych bez odbycia przeszkolenia wojskowego oraz żołnierzy zasadniczej służby wojskowej zwolnionych przed jej odbyciem i niepowołanych do odbycia pozostałego okresu tej służby;
h) nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;
i) reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
j) gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych;
k) sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych;
l) prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej;
m) udzielenie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej;

Zad5
Nie wiem

Zad6
-udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom,
- czynnym udziale w działaniu ratowniczym,
- wykonywaniu określonych prac,
- oddaniu do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych,
- udostępnieniu pomieszczeń osobom ewakuowanym,
- użytkowaniu nieruchomości w określony sposób lub w określonym zakresie,
- przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia osób poszkodowanych lub ewakuowanych,
- zabezpieczeniu zagrożonych zwierząt, a w szczególności dostarczaniu paszy i schronienia,
- zabezpieczeniu zagrożonych roślin lub nasion,
- pełnieniu wart,
- zabezpieczeniu własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed ich zanieczyszczeniem, a także udostępnianiu ich dla potrzeb osób ewakuowanych lub poszkodowanych, w sposób wskazany przez organ nakładający świadczenie,
- zabezpieczeniu zagrożonych dóbr kultury.

2 5 2