Zadania z historii nie umiem ich !! pomocy ;)

zad. 1
Przeczytaj zdania dotyczące cesarstwa bizantyńskiego.
Następnie podkreśl te które są prawdziwe.
a) Bizancjum stanowiło zachodnią część dawnego imperium rzymskiego.
b) stolicą bizancjum został konstantynopol ze względu na korzystne położenie nad morzem bałtyckim.
c) w czasach cesarza Justyniana terytorium bizancjum obejmowało najmniejszy obszar w historii.
d) ostateczny upadek bizancjum nastąpił w roku 1453 , po zdobyciu konstantynopola przez turków.
e) cesarze bizantyńscy sprawowali władzę despotyczną.

Wybierz poprawde zdania.... ;)

zad.2
Podaj co najmniej trzy przykłady świadczące o tym , że Karol Wielki był wybitnym władcą.

zad.3
Dopisz do podanych zdań odpowiednie imię postaci historycznej.

...............................był prorokiem z Mekki , który stworzył religię nazywaną później islamem.
...............................zjednoczył wszystkie państwa Franków.

Proszę o pomoc nie umiem tego !!! jest to z tematu '' początek średniowiecza'' ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:37:03+01:00
Zad.1
Poprawne odpowiedzi to : "d"

zad.2
I. Za jego panowania nastąpił szybki rozwój gospodarczy i kulturalny kraju.
II. Podbił wiele terytoriów.
III. Uporządkował prawo frankijskie i wprowadził w obieg nową monetę - srebrnego denara.

zad.3
Mahomet był prorokiem z Mekki , który stworzył religię nazywaną później islamem.
Chlodwig zjednoczył wszystkie państwa Franków.
3 2 3
2010-03-06T13:39:15+01:00
A)fałsz
b)fałsz
c)fałsz
d)prawda
e)prawda

zad.2
W opinii historyków Karol Wielki uznawany jest za władcę wybitnego. W średniowieczu stanowił wzór władcy idealnego, rycerza i gospodarza. Był świetnym politykiem i wodzem oraz mecenasem nauki i kultury. Sprowadził na swój dwór wielu wybitnych uczonych, między innymi Alkuina z Yorku i Einharda. Już współcześni w uznaniu zasług nadali mu przydomek Wielki (choć wg innych opinii, przydomek ten ma źródło w ogromnym, jak na owe czasy, wzroście władcy – 192 cm), zaś w językach słowiańskich jego imię stało się synonimem godności królewskiej. Jego rozumienie władzy królewskiej i powinności władcy w stosunku do Kościoła spowodowało znaczne zacieśnienie więzów łączących państwo i Kościół. Karol Wielki za swój obowiązek uważał walkę z poganami i niewiernymi, a także umacnianie wiary chrześcijańskiej. W 1165 roku, za aprobatą antypapieża Paschalisa III, cesarz Fryderyk Barbarossa dokonał uroczystej elewacji szczątków Karola Wielkiego (zostały odnalezione w Akwizgranie i przeniesione do ołtarza głównego). Późniejsi papieże w tej kwestii zachowywali milczenie, które jako przejaw tolerancji dla kultu Karola Wielkiego traktowali m.in. Baroniusz i papież Benedykt XIV.

zad.3
Mahomet był prorokiem z Mekki.
Chlodwig zjednoczył wszystkie państwa Frankijskie.
5 3 5