Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T13:35:40+01:00
Zielona energia to termin używany na przyjazne środowisku źródła energii, których główną cechą jest odnawialność oraz znikome zanieczyszczanie środowiska w procesie wytwarzania energii.

W Polsce nałożono obowiązek uzyskania i zakupu energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii o czym mówi Rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2187). W rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 roku. Nałożony na zakłady energetyczne obowiązek dotyczący zielonej energii (oraz wysokie kary związane z niewypełnieniem tego obowiązku) generują silny popyt na biomasę do procesów współspalania z węglem kamiennym w istniejących ciepłowniach i elektrociepłowniach.Energii odnawialnej (tzw. zielonej energii) poświęcona jest Dyrektywa 2001/77/EC z dnia 27 września 2001 roku o promocji energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach wytwórczych na wspólnym rynku elektryczności. Do źródeł energii odnawialnej zaliczamy przede wszystkim: wiatraki, elektrownie wodne, elektrownie spalające biomasę (np. wierzbę energetyczną albo odpady drzewne), ogniwa fotowoltaiczne.Dyrektywa definiuje szereg obowiązków nakładanych na kraje Członkowskie, a związanych z zakupami i wprowadzeniem do sieci odpowiedniej porcji energii odnawialnej będącej pochodną zużycia elektryczności w krajach członkowskich, wprowadzeniem gwarancji pochodzenia energii oraz udogodnień przyłączania źródeł wytwórczych przez operatorów sieci rozdzielczych. Mocą rozporządzenia wykonawczego z 9 grudnia 2004 roku, także ostatniej nowelizacji Prawa Energetycznego, obowiązek zakupu i wprowadzenia do sieci odpowiedniej porcji energii odnawialnej spoczywa na przedsiębiorstwach energetycznych posiadających odbiorców końcowych, a więc głównie na zakładach energetycznych. Polskie zobowiązanie ilościowe zakłada, iż w roku 2010 udział energii odnawialnej w wolumenie sprzedaży do odbiorców zużywających na potrzeby własne wyniesie min. 9,0 %.

Przyjęcie tak wysokiej kwoty zobowiązania oraz brak odpowiedniej podaży zielonej energii w Polsce sprawia, iż w momencie osiągnięcia kwot docelowych zakupy zielonej energii mogą mieć odczuwalny wpływ na ostateczną cenę energii dla odbiorców końcowych, zważywszy, że są od 1,5 do 3 razy wyższe w stosunku do rynkowej (Giełda Energii) ceny energii (ok. 100 zł/MWh). Wzrastające zakupy energii odnawialnej mogą mieć wpływ na poziom cen energii dla klientów indywidualnych, jednak proces ten będzie rozłożony w czasie i nie powinien być zbytnio dotkliwy.W przyszłości polskie zakłady energetyczne mogą oferować zakupy droższej energii odnawialnej (w % większym, niż wynikający z ustawy) tym klientom , którzy chcieliby ją kupować ze względu na swoje ekologiczne przekonania. Dobrowolne zakupy energii odnawialnej odbywają się w Holandii (ulgi podatkowe), zakłady energetyczne w Niemczech już dzisiaj oferują specjalne taryfy ekologiczne, gwarantując procent energii pochodzący z różnych źródeł, takich jak elektrownie wodne, czy wiatrowe.
Ze względu na malejące zasoby paliw kopalnych można się spodziewać, iż także w Polsce wiatraki, czy elektrownie oparte o spalanie biomasy staną się stałym elementem krajobrazu. Więcej o odnawialnych źródłach energii w dziale Energia odnawialna.
1 1 1
2010-03-06T13:53:05+01:00
Zielona energia to termin używany na przyjażne środowisku źródła energi . główną ich cechą jest odnawianie oraz znikome zanieczyszczenie środowiska w procesie wytważania energii. w polsce nalożono obowiązek uzyskania i zakupu energi elektrycznej i cieplnej z odnawialnych zródeł energi oczym mówi rozpożądzenie ministra gospodarki z dna 19 grudnia 2005r. w rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energi ze żródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r do 9% w 2010 roku.nałożony na zakłady energetyczne dotyczące zielonj energii oraz wysokiej kary związanej z niewypełnieniem tego obowiązku, generują silny popyt na biomase do procesów współspalania z weglem kamiennym w istniejących ciepłowniach i elektrociepłowniach