Zad.1.Jaką drogę przebędzie w ciągu 2 s wózek o masie 0,5 kg pod wpływem siły o wartości F=6N? Wartość siły tarcia wynosi T=2N.

Zad.2.Ciągnik z przyczepą o łącznej masie 4000 kg rusza z miejsca z przyspieszeniem 0,25m/s2.Oblicz siłę ciągu,prędkość po upływie 10s oraz drogę przebytą w tym czasie.

Zad.3.Wagon o masie 20 t poruszający się z prędkością v=15m/s został zahamowany w czasie ;
a) 1 min 40s
b) 10s
c) 5s
Onlicz siłę hamującą w każdym przypadku.

Zad.5.Jaka siła działała na ciało o masie 400g,,jeżeli prędkość ciała wzrosła z 2m/s do 7m/s w ciągu 10s ?

Zad.6.Ciało o masie m=0,5kg rusza z miejsca pod działaniem stałej siły F=2N. Wyznacz prędkość i przebytą przez ciało drogę po upływie t=10s.

2

Odpowiedzi

2010-03-06T15:32:30+01:00
1.
t = 2 s
m = 0,5 kg
F = 6 N
T = 2 N

s = ?

Fw = F - T = 4 N
a = Fw / m
a = 4 / 0,5 = 8 m/s²
s = (a * t²) / 2
s = (8 * 2²) / 2

s = 16 m

2.
m = 4000 kg
a = 0,25 m/s²
t = 10 s

F = ?
v = ?
s = ?

F = m * a
F = 4000 * 0,25
F = 1000 N = 1 kN

v = a * t
v = 0,25 * 10
v = 2,5 m/s

s = (a * t²) / 2
s = (0,25 * 10²) / 2
s = 12,5 m

3.
m = 20 t = 20000 kg
v = 15 m/s
T = ?

a)
t = 1 min 40 s = 100 s
a = v / t
a = 15 / 100 = 0,15 m/s²
T = m * a
T = 20000 * 0,15 = 3000 N = 3 kN

b)
t = 10 s
a = v / t
a = 15 / 10 = 1,5 m/s²
T = m * a
T = 20000 * 1,5 = 30000 N = 30 kN

c)
t = 5 s
a = v / t
a = 15 / 5 = 3 m/s²
T = m * a
T = 20000 * 3 = 60000 N = 60 kN

5.
m = 400 g = 0,4 kg
t = 10 s
v1 = 2 m/s
v2 = 7 m/s
F = m * a
a = (v2 - v1) / t
a = (7 - 2) / 10
a = 0,5 m/s²
F = 0,5 * 0,4 = 0,2 N

6.
m = 0,5 kg
F = 2 N
t = 10 s

v = ?
s = ?

v = a * t
a = F / m
a = 2 / 0,5 = 4 m/s²
v = 4 * 10 = 40 m/s
s = (a * t²) / 2
s = (4 * 10²) / 2
s = 200 m
2010-03-06T15:36:58+01:00
Zad 1
m=0,5kg
Fw=6n-2n=4N
t=2s
a=F/m
a=4N/½=8m/s²
s=at²/2
s=8*2²*½=16m
s=16m
Zad2
a=F/m
F=a*m
F=4000kg*¼N/kg
F=1000N
a=V/t
V=a*t
V=¼m/s²*10s=2,5m/s
V=2,5m/s
s=at²*½=¼*10*10/2=12,5m
zad3
a)
a=V/t
a=15m/s/100s=0,15m/s²
F=am
F=0,15*20000kg=3000N
b)
a=15/10=1,5m/s²
f=1,5*20000=30000N
c)
a=15/5=3m/s²
F=3*20000=60000N
Zad4
m=400g=0,4kg
ΔV=5m/s
t=10s
a=ΔV/t
a=5/10=½m/s²
F=am
F=½*0,4=0,2N
Zad5
a=F/m
a=2/½=4N/kg
V=at
V=4*10=40m/s
s=at²/2
s=4*10*10/2
s=200m