Zad. 4 Wypisz te zadania komendanta WKU, które mogą dotyczyć Twojej osoby w związku ze świadczeniami osobistymi lub rzeczowymi.

zad. 5 Wymień zadania spoczywające na samorządach lokalnych w związku z HNS

zad. 6 Jakie rodzaje świadczeń mogą zostac nałożone obowiązkowo na obywateli w czasie klęski żywiołowej?

2

Odpowiedzi

2010-03-07T09:00:03+01:00
4.1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:

a) kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanó gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;

b) planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;

2) administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:

a) uczestniczenie w pracach powiatowych komisji oborowych oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem poboru w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

b) nadawanie przeznaczeń poborowym uznanym za zdolnych do czynnej służby wojskowej;

c) kierowanie poborowych iżołnierzy rezerwy do wojskowych komisji lekarskich celem określenia zdolności do czynnej służby wojskowej;

d) wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powołanie do czynnej służby wojskowej poborowych i żołnierzy rezerwy;

e) przeprowadzenie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

f) orzekanie o udzieleniu poborowym odroczeń zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego);

g) przenoszenie do rezerwy poborowych bez odbycia zasadniczej służby wojskowej, w tym studentów i absolwentów szkół wyższych bez odbycia przeszkolenia wojskowego oraz żołnierzy zasadniczej służby wojskowej zwolnionych przed jej odbyciem i niepowołanych do odbycia pozostałego okresu tej służby;

h) nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;

i) reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;

j) gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych;

k) sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych;

l) prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej;

m) udzielenie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej;


5.?
6. *pomoc
* szybkie reagowanie
*praca zespolowa

mam nadzieje ze pomoglam...
2010-03-07T10:09:51+01:00
Zad4
1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:
a) kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanó gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
b) planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełnienia jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej;
2) administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:
a) uczestniczenie w pracach powiatowych komisji oborowych oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem poboru w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
b) nadawanie przeznaczeń poborowym uznanym za zdolnych do czynnej służby wojskowej;
c) kierowanie poborowych iżołnierzy rezerwy do wojskowych komisji lekarskich celem określenia zdolności do czynnej służby wojskowej;
d) wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powołanie do czynnej służby wojskowej poborowych i żołnierzy rezerwy;
e) przeprowadzenie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
f) orzekanie o udzieleniu poborowym odroczeń zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego);
g) przenoszenie do rezerwy poborowych bez odbycia zasadniczej służby wojskowej, w tym studentów i absolwentów szkół wyższych bez odbycia przeszkolenia wojskowego oraz żołnierzy zasadniczej służby wojskowej zwolnionych przed jej odbyciem i niepowołanych do odbycia pozostałego okresu tej służby;
h) nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;
i) reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
j) gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych;
k) sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych;
l) prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej;
m) udzielenie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej;

Zad5
NIE WIEM

Zad6
-udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom,
- czynnym udziale w działaniu ratowniczym,
- wykonywaniu określonych prac,
- oddaniu do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych,
- udostępnieniu pomieszczeń osobom ewakuowanym,
- użytkowaniu nieruchomości w określony sposób lub w określonym zakresie,
- przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia osób poszkodowanych lub ewakuowanych,
- zabezpieczeniu zagrożonych zwierząt, a w szczególności dostarczaniu paszy i schronienia,
- zabezpieczeniu zagrożonych roślin lub nasion,
- pełnieniu wart,
- zabezpieczeniu własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed ich zanieczyszczeniem, a także udostępnianiu ich dla potrzeb osób ewakuowanych lub poszkodowanych, w sposób wskazany przez organ nakładający świadczenie,
- zabezpieczeniu zagrożonych dóbr kultury.