Mógłby to ktoś przetłumaczyć?

Zwyczaje związane z tradycją Halloween zapoczątkowali Celtowie, a dokładniej pochodzą one z ceremonii celtyckich kapłanów, zwanych druidami, którzy sprawowali w pogańskiej Szkocji funkcje sędziów, lekarzy i magów.
Czcili przy tym dąb i jemiołę, obserwowali gwiazdy, wierzyli w wędrówkę dusz.
Święto Halloween obchodzone jest w wigilię wszystkich świętych, czyli 31 października. Nazwa Halloween pochodzi od angielskiego zwrotu "All Hallows", który oznacza mniej więcej tyle, co nasz zwrot "Wszyscy święci".

Zgodnie z wierzeniami Celtów pogański bóg śmierci Samhain w nocy z 31 października na 1 listopada uwalniał duchy zmarłych, którzy odeszli w ciągu ostatniego roku. Wezwane przez boga śmierci dusze swoje winy odkupywały pod postacią zwierząt.
Ponieważ to Samhain decydował o tym, czy dusza będzie błąkać się po ziemi, czy pójdzie do nieba albo do piekła, rodziny zmarłych składały mu dary z plonów zebranych podczas ostatniego roku. Aby odstraszyć złe duchy uwolnione przez boga śmierci, Celtowie podczas nocy Halloween palili na wzgórzach ogniska.

Celtowie wierzyli, że uwolnione duchy zmarłych krążą w halloweenową noc wokół nas. Czarny kostium miał zmylić ducha, który sądząc, że ma do czynienia ze "swoim", zostawiał przebranego delikwenta w spokoju.

1

Odpowiedzi

2012-07-17T14:00:53+02:00

Traditions associated with the Halloween tradition initiated by the Celts, and more come from the ceremony of the Celtic priests, called Druids, who exercised the functions in a pagan Scottish judges, doctors and magicians.
They worshiped at the oak and mistletoe, watching the stars, believed in the transmigration of souls.
Halloween is celebrated on the eve of all saints, or October 31. The name Halloween comes from the English phrase "All Hallows", which is roughly what our term "All Saints'.

According to the beliefs of the pagan god of the Celts, Samhain on the night of October 31 to November 1 liberate the spirits of the dead, who passed away last year. Requested by the god of death, the souls of his guilt odkupywały the form of animals.
Since Samhain is decided whether the soul will wander the earth, and go to heaven or hell, the families of the dead consisted of him with gifts of fruit harvested during the last year. To scare off evil spirits released by the god of death, the Celts during the Halloween night fire burned on the hills.

The Celts believed that spirits of the dead released on Halloween night revolve around us. Black costume he had to deceive the spirit which, thinking it has to do with "her", leave alone dressed delinquent

1 5 1