Czasowniki w nawiasach wstaw w formę czasu Present Perfect lub w Past Simple (trzeba wybrac ktory czas do ktorego zdania pasuje)
Prosze o szybkie rozwiazanie potrzebne na poniedzialek!;) z g óry dziekuje.

1.I (already do) my homework
2.I (do) my homework yesterday.
3. I (just receive) a letter from Tom.
4. I (receive) a letter from Tom the day before yesterday.
5. John is not home. Tom the day before yesterday.
6. John (leave) Spain two days ago.
7. I (work) for B&C for eleven years and I am very satisfied with my job.
8. I (work) for B&C for eleven years. Now I work in another place.
9.Our company (sell) three thousand cars this year.
10.Our company (sell) a few thousand cars between 1992-1993.
11."(you ever be) to Rome?" "no, I (never be) there".
12."When (you be) last in Rome" "I (be) there in 1994".
13.I (see) Bill when he was leaving the shop.
14.The mansion (belong) to our family for years.
15.Charles is a very handsome man. That is why Linda (be) in love with him ever since she (meet) him.
16.When I (see) the Slims last time they (live) in Leeds.
17.Paul is giving up smoking. He (not smoke) for three weeks.
18."When (they announce) that?""They (announce) it five minutes ago".
19.(you ever taste) caviar?
20.I (read) a lot recently.
21. I (read) a lot when I (be) a student.
22. We ofren (smell) gas when we Live in that old.
23. Here is your shirt. I (iron) it for you.
24. I (just finish) my compasition.
25. I (finish) writing it a fewa minutes ago.
26. "(she take) the medicine yet?" "Yes, she (take) it seven o'clock.
27.The play (start) at 8.30 and (last)an hour and a half.
28. "(they deliver) the furniture yet?" "yes, they (deliver) it yesterday".
29. Bolesław Prus (write) "lalka".
30. I(just miss) my train. Now I will have to wait for the next one.
31. My uncle (come) to England in 1945. For almost forty years he(work) as a bus driver. He (retire) in 1985.

Proooooooooosze;D i jak mozecie to piszcze przy ktorym zdanieu dajecie ktory czas bedzie mi latwiej ;p dziekiiiii!!
Najlepszy wygrywa;p

ii jak mozna prosic to wraz z tlumaczeniem !;) proszee..

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T17:26:52+01:00
PP present perfect / PS past simple

1.I have already done my homework.
Juz zrobilam prace domową.
PP
2.I did my homework yesterday. PS
Zrobiłam pracę domowa wczoraj
3. I have just received a letter from Tom.
Właśnie otrzymałam list od Toma.PP
4. I received a letter from Tom the day before yesterday.
Otrzymałam lista od Toma przedwczoraj.PS
5. John is not home. Tu zdanie jest nie dokończone, ale powinno być coś w stylu. He’s gone out. PP
Johna nie ma w domu. wyszedł.
6. John left Spain two days ago. PS
Jhon wyjechał z Hiszpanii dwa dni temu.
7. I have worked for B&C for eleven years and I am very satisfied with my job.
pracuje dla BBC 11 lat i jestem bardzo zadowolony z mojej pracy.PP
8. I worked for B&C for eleven years. Now I work in another place.PS
Pracowałem dla BBC 11 lat. Teraz pracuje gdzie indziej.
9.Our company has sold three thousand cars this year.PP
Nasza firma sprzedała 3000 samochodów w tym roku.
10.Our company sold a few thousand cars between 1992-1993.PS
Nasza firma sprzedała kilka tysięcy samochodów między 1992-1993 rokiem.
11." Have you ever been to Rome?" "no, I have never been there". PP
Byłeś kiedykolwiek w Rzymie? nie, nigdy tam nie byłem.
12."When were you last in Rome" "I was there in 1994". PS
Kiedy ostatnio byłeś w Rzymie? W 1994 roku.
13.I saw Bill when he was leaving the shop. PS
Widziałam Billa kiedy wychodził ze sklepu.
14.The mansion has belonged to our family for years. PP
Ta willa należy do naszej rodziny od lat.
15.Charles is a very handsome man. That is why Linda has been in love with him ever since she met him. PP / PS
Charles jest bardzo przystojnym mężczyzną. Dlatego też Linda jest nim zakochana odkąd go spotkała.
16.When I saw the Slims last time they lived in Leeds. PS
Kiedy ostatnio widziałam Slims ów mieszkali w Leeds.
17.Paul is giving up smoking. He hasn’t smoked for three weeks. PP
Paul rzuca palenie. Nie pali juz trzy tygodnie.
18."When did they announced that?""They announced it five minutes ago".
Kiedy to ogłosili? 5 minut temu. PS
19. Have you ever tasted caviar? PP
Czy kiedykolwiek próbowałeś kawior?
20.I have read a lot recently. PP
Czytam ostatnio dużo.
21. I read a lot when I was a student. PS
Czytałam dużo kiedy byłam uczennicą/ studentką.
22. We often smelt gas when we lived in that old. PS
Często czuliśmy gas kiedy mieszkaliśmy w starym mieszkaniu.
23. Here is your shirt. I have ironed it for you. PP
Proszę, tu jest twoja koszyla. Wyprasowałam ja dla ciebie.
24. I have just finished my composition. PP
Skończyłam swoją pracę.
25. I finished writing it a few minutes ago. PS
Skończyłam ją pisać kilka minut temu.
26. "Has she taken the medicine yet?" "Yes, she took it seven o'clock. PP / PS
Wzięła już leki? Tak, zażyła je o 7.
27.The play start at 8.30 and lasted an hour and a half. PS
Sztuka/gra zaczęła się o 8:30 i trwała półtorej godziny.
28. "Have they delivered the furniture yet?" "Yes, they delivered it yesterday". PP
Dostarczyli już meble? Tak, wczoraj.
29. Boleslaw Prus wrote"Lalka". PS
Bolesław Prus napisał Lalkę.
30. I have just missed my train. Now I will have to wait for the next one. PP
Właśnie spóźniłam się na pociąg . Teraz będę musiała czekać na następny.
31. My uncle came to England in 1945. For almost forty years he worked as a bus driver. He retired in 1985. PS
Mój wujek przyjechał do Anglii w 1945 roku. Przez prawie 40 lat pracował jako kierowca autobusu. Przeszedł na emeryturę w 1985 roku.
1 5 1