Echo powstaje wtedy, gdy fale głosowe padają prostopadle na możliwie gładką pionową ścianę i odbijają się od niej w kierunku źródła głosu. Odległość źródła głosu od ściany musi przy tym być co najmniej 17 m, wtedy bowiem droga głosu tam i z powrotem wynosi 34 m i głos przebywa ją w czasie 0,1 s; jest to najkrótszy odstęp czasu, w którym ucho może odróżnić głośno wypowiedzianą sylabę od jej powtórzenia przez echo. (...)
Dwusylabowe echo powstaje przy odległości ściany 34 m, trój sylabowe przy odległości 51 m itd.; echo dwukrotne powstanie wtedy, gdy wywołana sylaba ulegnie odbiciu od dwóch różnych ścian, znajdujących się w różnych odległościach. W ten sposób można w sprzyjających okolicznościach (np. w górach) usłyszeć echo trzykrotne dwusylabowe.
Mała encyklopedia przyrodnicza, PWN, Warszawa, 1962
Zadanie 1. (0-1)
Jaką szybkość rozchodzenia się dźwięku w powietrzu przyjęli autorzy notatki?

A. 34m

B. 170 m
s

C.330m

D.340 m
s

Zadanie 2. (0-1)
Jeśli krzykniemy w stronę ściany oddalonej o 9 metrów, to

A. fale głosowe nie odbiją się od ściany. C. nie usłyszymy echa.

B. usłyszymy echo po 0,05 s. D. usłyszymy echo dwukrotne.

Zadanie 3. (0-1)
W jakiej co najmniej odległości od ściany trzeba krzyknąć, aby mogło powstać echo
czterosylabowe?

A. 17 m

B. 34 m

C. 51 m

D. 68 m

Zadanie 4. (0-1)
Nietoperz wysyła fale ultradźwiękowe o różnych długościach. Jedna z nich ma w powietrzu długość około 3,4 mm i szybkość 340 m/s. Korzystając z zależności v = X ■ f (gdzie v oznacza szybkość fali a X i fodpowiednio jej długość i częstotliwość), oblicz częstotliwość tej fali.

A. 0,0001 kHz

B. 100 kHz

C. 336,6 kHz

D. 1156 kHz

Informacje do zadań 5. i 6.

Budowa ucha

Zadanie 5. (0-1)
W której części ucha znajdują się kosteczki słuchowe?
A. W uchu wewnętrznym. B. W uchu środkowym.
C. W uchu zewnętrznym. D. W małżowinie usznej.
Zadanie 6. (0-1)
W procesie słyszenia biorą udział kolejno:
A. błona bębenkowa, kosteczki słuchowe, płyn zawarty w ślimaku, komórki czuciowe, nerw
słuchowy, ośrodek słuchowy w mózgu.
B. błona bębenkowa, kanały półkoliste, kosteczki słuchowe, nerw słuchowy, ośrodek
słuchowy w mózgu.
C. ośrodek słuchowy w mózgu, nerw słuchowy, błona bębenkowa, kosteczki słuchowe,
ślimak, trąbka Eustachiusza.
D. trąbka Eustachiusza, kanały półkoliste, błona bębenkowa, kosteczki słuchowe, ośrodek
słuchowy w mózgu.
Zadanie 7. (0-1)
Impuls dźwiękowy jest przekazywany z ucha wewnętrznego do mózgu jako
A. fala akustyczna.
B. bodziec mechaniczny.
C. impuls elektryczny.
D. drgania nerwów słuchowych.
Zadanie 8. (0-1)
Wyniki badania krwi Agnieszki
badany czynnik wynik Agnieszki norma
liczba krwinek czerwonych 4,2 x 1012 /l 4,0-4,4 xio12 /l
liczba krwinek białych 26,0 x 109 /l 4,0 - 10,0 x 109 /l
liczba płytek krwi 220 x 109 /l 200-300 xio9/l
OB po jednej godzinie 20 mm do 12 mm
czas krwawienia 6 minut do 7 minut
Po odczytaniu takich wyników lekarz pierwszego kontaktu zapewne
A. zleci kolejne badania w kierunku sprawdzenia przyczyny małopłytkowości, która może
powodować zaburzenia krzepliwości krwi.
B. przeprowadzi z Agnieszką dokładny wywiad i zleci dalsze badania w kierunku wykrycia
utajonego stanu zapalnego.
C. zleci dalsze badania w kierunku wykrycia przyczyn anemii (niedokrwistości).
D. stwierdzi, że wyniki badań Agnieszki są w normie.

Zadanie 9. (0-1)
Wiosną, w obawie przed awitaminozą, Agnieszka zmieniła dietę na roślinną z dużym udziałem jarzyn, które właśnie zaczęły wyrastać w jej ogródku. Aby ustrzec się przed niedoborami wapnia, spowodowanymi wiązaniem wapnia przez jony kwasu szczawiowego zawartego w jarzynach, powinna jeść również więcej produktów bogatych w wapń, mianowicie:
A. mleka i serów.
B. miodu i kakao.
C. tranu i mięsa.
D. szpinaku i sałaty.
Zadanie 10. (0-1)
Rysunek przedstawia wzór strukturalny szczawianu wapnia.Informacje do zadań 13. i 14.
Głównym składnikiem kredy jest węglan wapnia CaCO3. Jego rozkład wymaga wysokiej
temperatury i przebiega według schematu:

CaCO3 temperatura CaO + CO2
Zadanie 13. (0-1)
Oblicz, ile dwutlenku węgla powstało w takiej reakcji, jeżeli ze 100 g CaCO3 otrzymano
56 g CaO.
A. 156 g B.100g C. 56 g D. 44 g

Zadanie 14. (0-1)
Uczniowie wykonali dwa doświadczenia z kredą:
Doświadczenie I: kawałek kredy włożono do wody z dodatkiem fenoloftaleiny.
Obserwacje: nie zaobserwowano zmian. Doświadczenie II: kawałek kredy ogrzano w płomieniu palnika i następnie
włożono do wody z dodatkiem fenoloftaleiny. Obserwacje: ogrzana część kredy zabarwiła się na kolor malinowy.
O czym świadczy zabarwienie się podgrzanej części kredy?
A. Wzrosła temperatura wody.
B. Obniżyła się temperatura kredy.
C. Tlenek wapnia zareagował z wodą.
D. Dwutlenek węgla rozpuścił się w wodzie.
Informacje do zadań 15 - 18.
Na mapie zaznaczono granice pasów krajobrazowych w Polsce oraz położenie czterech miast:
Lublina, Olsztyna, Szczecina i Wrocławia.

Zadanie 15. (0-1)
Które miasto leży w tym samym pasie krajobrazowym co punkt o współrzędnych
53°N, 21°E?
A. Lublin
B. Olsztyn
C. Szczecin
D. Wrocław
Zadanie 16. (0-1)
Warta jest trzecią co do długości rzeką w Polsce (808 km) i przepływa przez trzy pasy
krajobrazowe:
A. pas wyżyn, pas nizin środkowopolskich, pas pojezierzy.
B. pas młodych gór, pas wyżyn, pas nizin środkowopolskich.
C. pas nizin środkowopolskich, pas pojezierzy, pas nizin nadmorskich.
D. pas wyżyn, pas młodych gór, pas pojezierzy.

Zadanie 17. (0-1)
W którym z miast zaznaczonych na mapie Słońce góruje najwcześniej?
B. W Olsztynie. C. W Szczecinie. D. We Wrocławiu.
Zadanie 18. (0-1)
Łuk południka, któremu odpowiada 1°, ma długość równą 111 km. Długość łuku
południka 19°E na terenie Polski to
A. mniej niż 3-111 km.
B. około 19-111 km.
C. około 5 • 111 km.
D. więcej niż 6-111 km.
Informacje do zadań 19-23.
Na polski rynek wprowadzono w 2002 roku 2,5 miliona ton opakowań. Czwartą część
zużytych opakowań poddano recyklingowi - informuje Ministerstwo Środowiska.
ILE W POLSCE ODZYSKUJEMY
Rodzaj opakowań Poziom recyklingu (w procentach)
wymagany w Polsce w 2002 r. uzyskany w Polsce w 2002 r. wymagany w 2007 r.
tworzywa sztuczne 7 11,4 25
aluminium 15 22,8 40
blacha 6 16,4 20
papier i tektura 37 44,4 48
szkło 13 15,0 40
materiały naturalne 5 22,6 15
tworzywa wielomateriałowe 5 6,5 25
Ministerstwo Środowiska (za „Gazetą Wyborczą" 17.10.03)
Zadanie 19. (0-1)
W 2002 r. poddano recyklingowi więcej niż czwartą część zużytych opakowań z
A. tworzyw wielomateriałowych.
B. szkła.
C. papieru i tektury.
D. aluminium.
Zadanie 20. (0-1)
W 2002 r. osiągnięto wyższy niż będzie wymagany w 2007 r. poziom recyklingu
A. tworzyw sztucznych.
B. materiałów naturalnych.
C. papieru i tektury.
D. blachy.

Zadanie 21. (0-1)
Różnica między poziomem recyklingu wymaganym w 2002 roku i poziomem recyklingu
wymaganym w 2007 roku jest największa dla
A. tworzyw wielomateriałowych.
B. blachy.
C. szkła.
D. materiałów naturalnych.
Zadanie 22. (0-1)
Ile tysięcy ton szklanych opakowań poddano recyklingowi w 2002 r?

A. 13

B. 15

C. 375

D. Za mało danych by odpowiedzieć.

Zadanie 23. (0-1)
Wymagany w 2007 r. poziom recyklingu tworzyw sztucznych można osiągnąć bez zwiększania masy odzyskanych opakowań (zmieniając za to masę zużywanych opakowań). Jaka musiałaby być wtedy, w porównaniu z 2002 r., masa zużytych w ciągu roku opakowań z tworzyw sztucznych?
A. Ponad dwa razy mniejsza.
B. Mni ej sza o j edną czwartą.
C. Większa o 13,6%.
D. Większaojednączwartą.
Zadanie 24. (0-1)
Który rysunek jest symbolem recyklingu?

2.

4.A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Zadanie 25. (0-1)
Który z powyższych symboli ma środek symetrii?

A. 2.

B.

C. 4.

D. Żaden.

Informacje do zadań 26-28.
Klasa IIIa postanowiła wziąć udział w zbiórce zużytych baterii elektrycznych. Rezultaty
pierwszego tygodnia zbierania baterii przedstawia diagram.


0 1 23456789 10 Liczba baterii
Zadanie 26. (0-2) Uzupełnij zdania:
Żadnej baterii nie przyniosło uczniów. Największą liczbą baterii przyniesionych
przez jednego ucznia jest Najczęściej uczniowie przynosili po baterii.
Zadanie 27. (0-2)
Oblicz, ile baterii zebrali uczniowie klasy IIIa w pierwszym tygodniu. Napisz obliczenia.
Zadanie 28. (0-4)
Oblicz, ile procent uczniów tej klasy przyniosło co najmniej jedną baterię. Napisz
obliczenia.

Zadanie 29. (0-1)
Po miesiącu zbierania baterii klasa IIIc miała ich 2 razy więcej niż klasa IIIb, a klasa
IIIb o 30 baterii mniej niż klasa IIIa. Razem te trzy klasy zebrały 750 baterii. Oznacz
liczbę baterii zebranych przez klasę IIIa przez x i ułóż równanie odpowiadające treści
zadania.
Odpowiedź:
Zadanie 30. (0-3)
Miedziany pręt o długości 1 m po ogrzaniu o 1°C wydłuży się o 0,0000165 m. Wydłużenie jest wprost proporcjonalne do długości pręta i do przyrostu temperatury. Oblicz, o ile centymetrów wydłuży się drut miedziany o długości 50 m przy ogrzaniu o 30°C. Napisz obliczenia. Wynik podaj z dokładnością do dziesiątych części centymetra.
Zadanie 31. (0-4)
Pan Jan musi doprowadzić energię elektryczną do swojego placu budowy. Odległość między słupem linii elektroenergetycznej i słupem na placu budowy jest równa 15 m, a wysokości przyłączeń przewodu elektrycznego na słupach są równe odpowiednio 16 m i 10 m. W sklepie oferowano w promocyjnej cenie zwoje przewodów o długościach: 15 m, 16 m, 17 m i 18 m. Pan Jan wykorzystał okazję i kupił jeden ze zwojów. Długość kupionego przewodu przewyższała odległość między miejscami przyłączenia na słupach o mniej niż metr. Oblicz długość przewodu kupionego przez pana Jana. Napisz obliczenia.

Informacja do zadań 32. i 33.
W pokoju Agnieszki stoi pojemnik z wodą źródlaną. Tuż przy dnie pojemnik ma zamontowany kurek. Agnieszka zauważyła, że czas potrzebny na napełnienie szklanki o pojemności 250 ml zależy od wysokości poziomu wody w pojemniku. Dokonała odpowiednich pomiarów i wyniki zapisała w tabelce:

wysokość poziomu wody (cm) 35 30 25 20 15 10 5
czas (s) 4,1 4,5 5 5,5 6,2 8,5 11

Zadanie 32. (0-2)
Czy czas potrzebny do napełnienia szklanki jest odwrotnie proporcjonalny do wysokości
poziomu wody w pojemniku? Odpowiedź uzasadnij.
Odpowiedź:
Zadanie 33. (0-3)
Agnieszka postanowiła wykonać odpowiedni wykres. Narysowała osie układu
współrzędnych i zaczęła zaznaczać punkty odpowiadające danym z tabeli.
Opisz osie i zaznacz brakujące punkty. Oszacuj, na podstawie wykresu, ile czasu
Odpowiedź: Czas potrzebny.
potrzeba do napełnienia szklanki, gdy wysokość poziomu wody jest równa 45 cm.


Zadanie 34. (0-4)
Serek ma kształt graniastosłupa, którego podstawą jest trójkąt o długościach boków: 8 cm, 8 cm i 3 cm. Wojtek i Ewa postanowili podzielić serek na dwie części o równych objętościach. Wojtek lubi skórkę pokrywającą całą powierzchnię serka, więc zaproponował cięcie jak na rysunku. Czy rzeczywiście obie części mają tę samą objętość? Która część ma większą powierzchnię ze skórką? Odpowiedzi uzasadnij.


1

Odpowiedzi

2010-03-06T22:11:09+01:00
1-B
2-a
3-b
4-a
5-B
6-a
7-a
8-D
9-b
13-b
14-b
15-B
16-b
17-c
18-A
19-c
20-b
7 2 7