POTRZEBNE NA 8 MARCA !!!
PROSZĘ O POMOC!

1) Jon Ca²⁺ różni się od atomu wapnia tym, że:
a) na zewnętrznej powłoce ma 2 elektrony, a atom ma ich 8,
b) ma o 2 elektrony więcej niż atom,
c) na zewnętrznej powłoce ma 8 elektronów, a atom ma ich 2,
d) na zewnętrznej powłoce nie ma elektronów walencyjnych, a atom ma ich 8?

2) Masa cząsteczkowa pewnego węglowodoru wynosi 58u. Podaj wzór sumaryczny, strukturalny i nazwę tego węglowodoru?

3) Napisz ogólne równanie reakcji całkowitego spalania alkenu (CnH₂n). Podaj współczynniki stechiometryczne tej reakcji.

4) W trzech takich samych zamkniętych naczyniach znajdują się następujące gazy:
w naczyniu I znajduje się 6,02 × 10²³ cząsteczek chloru,
w naczyniu II znajduje się 12,04 × 10²³ cząsteczek tlenu,
w naczyniu III znajduje się 3,01 × 10²³ cząsteczek tlenku węgla (IV).
Wiedząc, że 1g = 6,02 × 10²³ u, odpowiedz, które naczynie ma największą masę.

5) Zawartość procentowa (% masowy) węgla w pewnym alkoholu wynosi 60%. Podaj wzór sumaryczny i nazwę oraz oblicz masę cząsteczkową tego alkoholu. (m C = 12u, m O = 16 u, m H = 1u).

6) Stosunek masy magnezu do masy siarki w siarczku magnezu wynosi 3:4. Uczeń przeprowadził reakcję syntezy magnezu z siarką i otrzymał 28g produktu reakcji. Jaki wniosek wynika z tego faktu?

7) Oblicz rozpuszczalność i stężenie procentowe roztworu nasyconego, zawierającego 7g soli rozpuszczonej w 20g wody. Czy korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji, można określić, jaką sól rozpuszczono? Odpowiedź uzasadnij. (Cp = 25,92%).

8) Węgiel kamienny jest zanieczyszczony siarką.
a) Jakie produkty reakcji spalania węgla kamiennego przedostaną się do atmosfery?
b) Napisz odpowiednie równania reakcji.
c) Napisz równania reakcji tych produktów z wodą.
d) Odpowiedz i uzasadnij, jaki wpływ mają powyższe procesy na środowisko naturalne?

9) Odpowiedz, jakie substancje znajdują się w każdej z sześciu probówek, wiedząc, że:
• gdy działamy substancją 2 na 4, to powstaje substancja 6 i substancja 1;
• substancja 2 jest przechowywana w nafcie, gdyż bardzo łatwo łączy się z substancją 3, co stanowi zagrożenie samoczynnego przebiegu reakcji;
• gdy substancja 1 połączy się z substancją 3 w stosunku objętościowym 2:1, to zachodzi reakcja wybuchowa i powstaje substancja 4;
• bez substancji 3 i 4 nie byłoby życia na Ziemi;
• substancja 5 w obecności substancji 6 uzyskuje zabarwienie malinowe;
• substancje 1, 2 i 3 to pierwiastki;
• substancje 4, 5 i 6 to związki chemiczne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:44:17+01:00
1.c
2.
C₄H₁₀ - butan
---H-H-H-H
---|-|--|-|
H-C-C-C-C-H
---|-|--|-|
---H-H-H-H
3.
CnH2n + (2n+2/2)O₂ -> nCO₂ + nH₂O
4.I
5.
(CnH2n+1OH)×60%=Cn
(14n + 18)×60%=12n
8,4n + 10,8=12n
n=3
C₃H₇OH
6.
mamy w 28g, 12 gram magnezu i 16g siarki
7.
7g-20g
x-100g
x=35g/100gH₂O - rozpuszczalnosc
Cp=ms/mr×100%=7/27×100%=25,92%
nie mozna sprawdzić na wykresie poniewaz nie znamy temperatury
8.
a) CO₂, CO, SO₂, SO₃
b)
2C+O₂-> 2CO
2CO + O₂ -> 2CO₂
S + O₂ -> SO₂
2SO₂ + O₂ -> 2SO₃
c)
CO₂ + H₂O -> H₂CO₃
SO₂ + H₂O -> H₂SO₃
SO₃ + H₂O -> H₂SO₄
d)
tworzą sie tzw. kwasne deszcze które zakwaszają glebę, niszczą rośliny, wpływa to takze na ocieplanie klimatu
9.
1-H₂
2-K(lubNa)
3-O₂
4-H₂O
5-fenoloftaleina
6-KOH(lub NaOH)

1 3 1