Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T20:38:22+01:00
ZAKAZY:

Nie zaśmiecaj boiska podczas przerwy!
Not littering playgrounds during breaks!

Nie bierz udziału w bójkach!
Do not participate in fights!

Nie spóźniaj się na zajęcia lekcyjne!
Do not be late for the courses!

Nie używaj wulgaryzmów!
Do not use profanity!

Nie pij alkocholu, nie pal tytoniu i nie używaj środków odurzających!
Alkocholu not drink, do not smoke tobacco and do not use drugs!


NAKAZY:
Panuj nad swoimi emocjami!
Mastered your emotions!

Homework regularly catch up!
systematycznie odrabiaj prace domowe!

Zadbaj by wszystkie nieobecności były usprawiedliwione!
Make sure that all absences were justified!

Zawsze miej przy sobie dzienniczek ucznia!
Always carry a diary!

Actively acting in self-government student!
Czynnie działaj w samorządzie uczniowskim!
5 4 5
2010-03-06T20:54:48+01:00
Nakazy:

1. Student uczestnicy w zajęciach od godziny 8a.m do godziny 14p.m
2. Student porządku w szatni.
3. Student wsiada i wysiada do autobusu na przystanku pod szkołą.
4. usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wyłącznie wychowawca klasy,
5. uczniowie korzystający ze świetlicy mają obowiązek stosowania się do postanowień Regulaminu świetlicy;

1. Student participants in the classes from 8a.m hours till 14p.m
2. Student order in the locker room.
3. Student gets, and gets off the bus at the bus stop at the school.
4. excuse absences only make the class teacher,
5. benefiting from the commons, students are required to comply with the provisions of the Rules of commons;


Zakazy:
1.zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób obcych
2.bezwzględnie zabronione jest samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie trwania zajęć
3.Nie wolno dokuczać przyjaciołom i nauczycielom
4.nie wolno wychodzić podczas lekcji z klasy bez potrzeby
5.Nie wolno biegać po korytarzu


1.be placed on the campus of foreign
2.is strictly prohibited and unauthorized leaving the school site during the course
3.You must not harass my friends and teachers
4.Do not go out during the lesson in class without the need for
5.You must not run down the corridor
4 2 4
2010-03-06T22:03:14+01:00
Nakazy:
1. You must take test
Musisz rozwiązywać testy
2. You must be polite to teachers and other students
Musisz być miły dla nauczycieli i wszystkich uczniów
3. You must be on time
Musisz być na czas
4. You must listen to the teachers
Musisz słuchać nauczycieli
5. You must learn
Musisz się uczyć

Zakazy:
1. You mustn't use a mobile phone
Nie możesz używać telefonu komórkowego
2. You mustn't use a calculator in Maths tests
Nie możesz używać kalkulatora na sprawdzianie z matematyki
3. You mustn't take food or drinks into the classroom
Nie możesz wnosić jedzenia ani picia do klasy
4. You mustn't chew gum in class
Nie możesz zuć gumy w klasie
5. You mustn't copy friends homework
Nie możesz ściągać/kopiować pracy domowej od kolegów
4 5 4