Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:54:00+01:00
Wędrówki ptaków to zjawisko okresowego, mającego związek ze zmianami pór roku przemieszczania się ptaków z obszarów lęgowych na zimowiska i odwrotnie. Przyjęcie takiej definicji skłania do wniosku, że nie wszystkie przeloty ptaków są wędrówkami. Tak jest w istocie. Poza wędrówkami wyróżnia się: emigracje (przeloty odbywane pod wpływem gruntownej zmiany warunków środowiska danego gatunku ptaka), inwazje (nieregularne, zdarzające się raz na kilka lat � zwłaszcza w zimie - przeloty na duże odległości wynikające z przejściowego braku pokarmu na obszarze stałego występowania ptaków takich, jak np. jemiołuszki i czyżyki) i koczowiska bezkierunkowe (przeloty na krótkie odległości odbywane corocznie po zakończeniu okresu lęgowego w poszukiwaniu pokarmu np. przez najpopularniej występujące u nas dzięcioły: zielony i pstry).
Wiele ptaków nie przemieszcza się w ogóle. Te gatunki nazywamy osiadłymi. Z niektórymi ptakami jest złożona sytuacja � część populacji jest osiadła, część koczownicza, a część wędrowna (szpaki i zięby). Czasem zdarza się sytuacja, że w obrębie jednego gatunku chętniej wędrują osobniki młode niż stare (u gawronów) lub samice niż samce (u krogulców).

2. Różne rodzaje wędrówek.

Mieszkańcy strefy umiarkowanej przyzwyczajeni są do wiosennych i jesiennych ptasich wędrówek dwukierunkowych po osi północ - południe. Tymczasem większość naszych ptaków wędruje po osi wschód � zachód (np. szpaki i gawrony ).
Ciekawe wędrówki zdarzają się w Afryce � tam ptaki przemieszczają się w czasie pory suchej na tereny wilgotne. W górach różnych kontynentów (np. w Górach Skalistych w Ameryce Pn.) występują tzw. migracje pionowe � przed nadejściem zimy ptaki zmieniają piętro przebywania.
5 4 5