Pałac Kultury i Nauki (PKiN, poprzednio Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) – najwyższy budynek w Polsce, w centrum Warszawy na placu Defilad. Własność miasta stołecznego Warszawy. Obiektem zarządza miejska spółka "Zarząd Pałacu Kultury i Nauki" Sp. z o.o.

Wybudowany w trzy lata i oddany do użytku w 1955. Wzniesiony jako dar narodu radzieckiego dla narodu polskiego, budynek jest dziełem radzieckiego architekta Lwa Rudniewa, inspirowany jest chicagowskimi i moskiewskimi budowlami. Architektonicznie jest mieszanką art déco, socrealizmu i polskiego historyzmu. Obecnie siedziba wielu firm oraz instytucji użyteczności publicznej, takich jak kina, teatry, księgarnia, wyższe uczelnie (m.in. Collegium Civitas), instytucje naukowe. Organizowane są tu także różnego typu wystawy i targi, m.in. od 1958 Międzynarodowe Targi Książki. Mieści się w nim sala konferencyjno-widowiskowa na 3000 osób (tzw. Sala Kongresowa), Muzeum Techniki, Muzeum Ewolucji PAN oraz Pałac Młodzieży wraz z basenem.

Przed głównym wejściem (od strony ul. Marszałkowskiej) znajdują się dwie rzeźby: Adama Mickiewicza dłuta Stanisława Horno-Popławskiego oraz Mikołaja Kopernika autorstwa Ludwiki Nitschowej.

Przetłumacz na język angielski :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T14:23:50+01:00
The palace of Culture and the Science ( the PKiN, previously the Palace of Culture and the Science them. Stalina's Joseph) – the highest building in Poland, in centre of Warsaw on square of March pasts. Property of capital city of Warsaw. The municipal company administers with object " the Board of Palace of Culture and the Science" the Sp. from about.about.

Built in three years and devoted to use in 1955. Raised as gift of Soviet nation for Polish nation he, the building is work of Soviet the Lion's architect the Rudniewa, be inspired chicagowskimi the and moskiewskimi buildings. Art is mixture Architektonicznie déco, socrealizmu and Polish historyzmu. At present seat of many firms as well as the institution of public usefulness, such how the cinema the, theatres, the bookshop, academies (m.in. the Collegium the Civitas), the scientific institutions. The here also different type of exhibition be organized and the markets, m.in. from 1958 International Markets of Book. The hall be comprises in him the konferencyjno - spectacular on 3000 persons (tzw. the Congress Hall) the, Museum of Technique, of Museum of Evolution PAN as well as the Palace of Youth together with from pool.

Before main entry (from side Marshal's ul.) they are two sculptures: Adam Mickiewicza of Stanisław's chisel the Horno - the Popławskiego as well as the Nicolaus Kopernika of Ludwiki's authorship the Nitschowej.
3 4 3