Napisz list, w którym wyjaśnisz, dlaczego ważna jest rozmowa o AIDS i profilaktyka w zakresie tej choroby.
od 500 do 800 słów.

ma być po polsku i po angielsku ;)
jeśli będzie brakowało tłumaczenia to zgłaszam ;p
z góry thx ;)
i proszę aby nie zabierał się za to byle kto tylko profesjonaliści :)

1

Odpowiedzi

2010-03-08T19:30:27+01:00
Dokładnie 502 słowa - myślę, że pomogłam :)

Hi Alex,
You asked me in your previous letter, why talking about AIDS is so important. I will try to answer you to that question.
AIDS is produced by HIV virus – the “HIV” abbreviation means Human Immunodeficiency Virus, while the “AIDS” abbreviation means Acquired Immune Deficiency Syndrome, so this illness attacks all our immune system. It is ferocious, then we should talk about it a little more commonly. AIDS in itself is not a common illness – it is a syndrome of many other illnesses, for example influenza, pneumonia, cancer or something like that – all in one. In consequence it’s leading our body to death if we want it or not. It is inevitable in case of this illness.
So if we want to prevent the AIDS epidemic – we should talk about it – how we can be infected, what we should be afraid of, how we can help people, who already have been infected… You know, that stuff. I want to tell you now about the ways of infection. Rest will come later, so if you want to know about it – give me a sign.
Time for a stuff: how can we be infected by HIV virus? There are three main ways: a used syringe – blood or other body fluids, which have left on it can have the virus in themselves, making love or if you want to call it directly – sex without condom as a safeguard – man can give the virus to woman, even if he is unaware and does not know that he is a carrier, and the last one way – pregnant woman, who is a carrier of a HIV virus can give it to her unborn child during the pregnancy or the labour, or she can infect him or her in the other way – after birth, feeding a child with her milk.
I guess it is scary enough, but I have to say a little more about it. AIDS will not be as common as it is in this moment if people will still talk about it and keep their knowledge growing – the knowledge is the first part of preventing – it is known in case of each illness.
I guess again, you could ask me about a cure for AIDS and a HIV virus at this point – there is still not invented any cure, but people are working to invent one. It is a good news, but many people cannot wait – they need it now… Unfortunately we cannot help them and it makes me feel even sadder…
I feel sad too, when I hear that so many children are infected each day – they did not deserve for that kind of life… They are too young – but any of us is too young for AIDS. So you see – talking about that problem is very important, even for saving lifes of future generations.
Tell me, please, what you think about it. It is really important for me – to know your opinion in this topic.
I am looking forward your answer.
Yours
XYZ

Tłumaczenie:
Witaj Alex,
W poprzednim liście zapytałeś mnie, dlaczego tak ważne jest mówienie o AIDS. Spróbuję odpowiedzieć Ci na to pytanie.
AIDS jest powodowane przez wirus HIV – skrót “HIV” znaczy Human Immunodeficiency Virus – ludzki wirus upośledzenia odporności. Skrót “AIDS” znaczy zaś Acquired Immune Deficiency Syndrome – nabyty zespół upośledzenia odporności, więc choroba ta atakuje cały nasz układ odpornościowy. Jest groźna, więc powinniśmy mówić o niej nieco bardziej powszechnie. AIDS samo w sobie nie jest zwyczajną chorobą – to zespół różnych innych chorób, takich jak na przykład grypa, zapalenie płuc, rak, czy coś w tym stylu – wszystko w jednym. W konsekwencji AIDS prowadzi nasz organizm do śmierci, czy tego chcemy, czy nie. To nieuniknione w przypadku tej choroby
Jeśli chcemy więc zapobiec epidemii AIDS – powinniśmy o tym mówić – jak możemy się zarazić, czego powinniśmy się obawiać, jak możemy pomóc ludziom, którzy już zostali zarażeni... Wiesz, tego typu rzeczy. Chcę Ci teraz powiedzieć o drogach zakażenia. Na resztę przyjdzie czas później, jeśli będziesz chciał o tym wiedzieć – daj mi znać.
Czas na wiadomości: jak możemy się zarazić wirusem HIV? Są trzy główne sposoby: używane strzykawki – krew lub inne płyny ustrojowe, które na nich pozostały, mogą zawierać w sobie wirusa, uprawianie stosunku, lub jeśli chcesz nazwać to bezpośrednio – seks bez prezerwatywy jako zabezpieczenia – mężczyzna może przekazać kobiecie wirusa, nawet będąc nieświadomym faktu i nie wiedząc, że jest nosicielem i ostatni sposób – ciężarna kobieta może przekazać swojemu nienarodzonemu dziecku wirusa podczas ciąży lub porodu, lub też może zarazić je w inny sposób – po porodzie, karmiąc dziecko mlekiem.
Myślę, że to już jest straszne, ale muszę powiedzieć o tym nieco więcej. AIDS nie będzie tak powszechne, jak jest teraz, jeżeli ludzie będą ciągle o nim mówić i poszerzać swoją wiedzę na ten temat – wiedza jest pierwszym krokiem do profilaktyki – wiadomo o tym w przypadku każdej choroby.
Sądzę, że mógłbyś mnie w tym momencie zapytać o lekarstwo na AIDS i wirus HIV – jeszcze żadne nie zostało wynalezione, ale ludzie nad tym pracują. To dobra wiadomość, ale niektórzy nie mogą czekać - potrzebują lekarstwa teraz... Niestety, nie możemy im pomóc i to czyni mnie jeszcze smutniejszą...
Czuję też smutek, słysząc, że tak wiele dzieci zaraza się codziennie wirusem – nie zasłużyły sobie na taki rodzaj życia… One są jeszcze zbyt młode – ale każdy z nas jest zbyt młody na AIDS. Widzisz więc, że rozmawianie o tym problemie jest bardzo ważne, chociażby dla ocalenia życia przyszłych pokoleń.
Powiedz mi proszę, co o tym sądzisz. To dla mnie bardzo ważne – znać Twoją opinię na ten temat.
Z niecierpliwością czekam na odpowiedź
Twój/-a
XYZ