Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:24:53+01:00
AKT I
SCENE I. Athens. Scena I. Atenach. The palace of THESEUS. Pałac THESEUS.

Enter THESEUS, HIPPOLYTA, PHILOSTRATE, and Attendants Wpisz THESEUS, Hippolyta, PHILOSTRATE i słudzy
THESEUS THESEUS
Now, fair Hippolyta, our nuptial hour Teraz, uczciwej Hippolyta nasz ślub godzin
Draws on apace; four happy days bring in Opiera się na szybkim tempie, a cztery szczęśliwe dni przynoszą
Another moon: but, O, methinks, how slow Innym księżyca: ale wy, ja myślę, jak powoli
This old moon wanes! Ten stary księżyca ubywa! she lingers my desires, Pozostawia ona moje pragnienia,
Like to a step-dame or a dowager Podobnie jak w kroku-Dame lub wdowa
Long withering out a young man revenue. Długie więdnie na dochody młodych ludzi.

HIPPOLYTA Hippolyta
Four days will quickly steep themselves in night; Cztery dni szybko strome się w nocy;
Four nights will quickly dream away the time; Cztery noce szybko marzeniem od czasu;
And then the moon, like to a silver bow A potem księżyc, jak na łuku srebrny
New-bent in heaven, shall behold the night Nowe pochyliła się nieba, oto noc
Of our solemnities. Naszej uroczystości.

THESEUS THESEUS
Go, Philostrate, Go Philostrate,
Stir up the Athenian youth to merriments; Wzniecać ateńskiej młodzieży merriments;
Awake the pert and nimble spirit of mirth; Awake przemądrzały i zwinny duchu radości;
Turn melancholy forth to funerals; Turn melancholii dalej do pogrzebu;
The pale companion is not for our pomp. Blady towarzysz nie jest dla naszych pomp.

Exit PHILOSTRATE PHILOSTRATE Wyjdź

Hippolyta, I woo'd thee with my sword, Hippolyta, I woo'd ciebie mój miecz,
And won thy love, doing thee injuries; Wygrałem twojej miłości, czyniąc cię urazów;
But I will wed thee in another key, Ale ja śr cię w inny klucz,
With pomp, with triumph and with revelling. Z pompą, z triumfem i revelling.

Enter EGEUS, HERMIA, LYSANDER, and DEMETRIUS Wpisz EGEUS, Hermia, Lizander i Demetriusz

EGEUS EGEUS
Happy be Theseus, our renowned duke! Happy być Theseus, nasz znany księcia!

THESEUS THESEUS
Thanks, good Egeus: what's the news with thee? Thanks, good Egeus: co słychać u ciebie?

EGEUS EGEUS
Full of vexation come I, with complaint Pełna przykrości come I, z reklamacji
Against my child, my daughter Hermia. W związku z moim dzieckiem, moja córka Hermia.
Stand forth, Demetrius. Stań, Demetriusza. My noble lord, Mój szlachetny panie,
This man hath my consent to marry her. Ten mężczyzna dał mojej zgody na nią ożenić.
Stand forth, Lysander: and my gracious duke, Stań, Lysander, a mości książę,
This man hath bewitch'd the bosom of my child; Ten mąż bewitch'd łonie moje dziecko;
Thou, thou, Lysander, thou hast given her rhymes, Ty, ty, Lysander, dałeś jej rymy,
And interchanged love-tokens with my child: I wymieniane miłości żetony z moim dzieckiem:
Thou hast by moonlight at her window sung, Ty przy świetle księżyca w swoim oknie, śpiewane,
With feigning voice verses of feigning love, Z udając głos znaki udawanie miłości
And stolen the impression of her fantasy I skradzionych wrażenie jej fantasy
With bracelets of thy hair, rings, gawds, conceits, Z twoich włosów bransoletki, pierścionki, gawds, mniemania,
Knacks, trifles, nosegays, sweetmeats, messengers Knacks, drobiazgi, nosegays, bakalie, kurierzy
Of strong prevailment in unharden'd youth: Silnych prevailment w unharden'd młodzieży:
With cunning hast thou filch'd my daughter's heart, Z przebiegłości ty filch'd mojej córki serca,
Turn'd her obedience, which is due to me, Turn'd posłuszeństwo, które ze względu na mnie
To stubborn harshness: and, my gracious duke, Aby uparty surowości, a, mości książę,
Be it so she; will not here before your grace Czy to tak ona, nie będzie tutaj przed łaski
Consent to marry with Demetrius, Zgoda na ślub z Dymitrem,
I beg the ancient privilege of Athens, Błagam przywilej starożytnych Aten,
As she is mine, I may dispose of her: Jak ona jest moja, mogę usunąć ją:
Which shall be either to this gentleman Jakie są albo ten pan
Or to her death, according to our law Albo do śmierci, według naszego prawa
Immediately provided in that case. Natychmiast przekazywane w tej sprawie.

THESEUS THESEUS
What say you, Hermia? Co powiedzieć ty, Hermia? be advised fair maid: należy poinformować bark:
To you your father should be as a god; Do Ciebie, twój ojciec powinien być jak Bóg;
One that composed your beauties, yea, and one Jednym z nich składa się piękna, tak, i jeden
To whom you are but as a form in wax Dla kogo są niczym postaci z wosku
By him imprinted and within his power Przez niego nadrukiem oraz w jego mocy,
To leave the figure or disfigure it. Aby wyjść z rysunku lub zniekształcać go.
Demetrius is a worthy gentleman. Demetriusz jest godne dżentelmena.

HERMIA Hermia
So is Lysander. Tak jest Lysander.

THESEUS THESEUS
In himself he is; On sam w sobie jest;
But in this kind, wanting your father's voice, Ale w tym rodzaju, którzy chcą swój głos ojca,
The other must be held the worthier. Inne muszą być przechowywane wart.

HERMIA Hermia
I would my father look'd but with my eyes. I to my look'd ojca, ale z moich oczu.

THESEUS THESEUS
Rather your eyes must with his judgment look. A oczy muszą z jego spojrzenie wyroku.

HERMIA Hermia
I do entreat your grace to pardon me. I nie proś Twojej łaski przebaczenia mnie.
I know not by what power I am made bold, Nie wiem przez co moc jestem ośmielił,
Nor how it may concern my modesty, Ani w jaki sposób może ona dotyczyć mojej skromności,
In such a presence here to plead my thoughts; W takich obecność tutaj powołać się myślami;
But I beseech your grace that I may know Ale proszę Twojej łaski, które mogą wiem
The worst that may befall me in this case, Najgorsze, co może spotkać mnie w tym przypadku
If I refuse to wed Demetrius. W przypadku odmowy poślubić Demetriusza.

THESEUS THESEUS
Either to die the death or to abjure Albo umrzeć śmiercią lub wyrzeczenia
For ever the society of men. Na zawsze w społeczeństwie ludzi.
Therefore, fair Hermia, question your desires; Dlatego, uczciwej Hermia, pytanie swoje pragnienia;
Know of your youth, examine well your blood, Know młodości, bada również krwi,
Whether, if you yield not to your father's choice, Czy, jeśli wydajność nie do ojca wyboru,
You can endure the livery of a nun, Można wytrzymać strój zakonnicy,
For aye to be in shady cloister mew'd, Na wieki się w zacienionym klasztoru mew'd,
To live a barren sister all your life, Aby żyć jałowe siostry przez całe życie,
Chanting faint hymns to the cold fruitless moon. Śpiewanie słaby hymny na zimno bezowocne księżyca.
Thrice-blessed they that master so their blood, Trzykroć błogosławiony oni, że kapitan więc ich krew,
To undergo such maiden pilgrimage; Poddania się takiemu panieńskie pielgrzymki;
But earthlier happy is the rose distill'd, Ale earthlier szczęśliwy wzrosła distill'd,
Than that which withering on the virgin thorn Niż to, co więdnie na dziewiczym Cierń
Grows, lives and dies in single blessedness. Rośnie, żyje i umiera w jednym szczęśliwości.

HERMIA Hermia
So will I grow, so live, so die, my lord, Więc będę rozwijać, tak żyć, tak umrze, mój panie,
Ere I will my virgin patent up Ere I będzie moja, dziewica, patentu na
Unto his lordship, whose unwished yoke Do swego panowania, którego jarzmo niepożądany
My soul consents not to give sovereignty. Moja dusza nie zgadza się dać suwerenności.

THESEUS THESEUS
Take time to pause; and, by the nest new moon-- Poświęć czas na przerwy, a przez gniazdo nowiu --
The sealing-day betwixt my love and me, Uszczelniających dni betwixt mojej miłości i mnie
For everlasting bond of fellowship-- Na wieczną więź braterstwa --
Upon that day either prepare to die Po tym dniu albo przygotować się na śmierć
For disobedience to your father's will, Za nieposłuszeństwo do Ojca,
Or else to wed Demetrius, as he would; Albo poślubić Demetriusza, jak to będzie;
Or on Diana's altar to protest Albo na ołtarzu Diany do protestu
For aye austerity and single life. Na wieki surowość i życia wewnętrznego.

DEMETRIUS Demetrius
Relent, sweet Hermia: and, Lysander, yield Zmięknąć, słodkie Hermia: a plon Lysander,
Thy crazed title to my certain right. Twoje szalony tytuł mojego pewne prawa.

LYSANDER Lysander
You have her father's love, Demetrius; Masz ojca miłości, Demetriusz;
Let me have Hermia's: do you marry him. Daj mi Hermia jest: czy za niego.

EGEUS EGEUS
Scornful Lysander! Pogardliwym Lysander! true, he hath my love, To prawda, że Bóg moją miłością,
And what is mine my love shall render him. A co moje, moja miłość czyni go.
And she is mine, and all my right of her A ona jest moje, a moje prawo do jej
I do estate unto Demetrius. I aż do nieruchomości Demetriusz.

LYSANDER Lysander
I am, my lord, as well derived as he, Ja, mój panie, jak również uzyskane w roku,
As well possess'd; my love is more than his; Oprócz possess'd, moja miłość jest większa niż jego;
My fortunes every way as fairly rank'd, Mój los każdego sposób dość rank'd,
If not with vantage, as Demetrius'; Jeśli nie z widzenia, jako Demetriusz;
And, which is more than all these boasts can be, A, czyli więcej niż wszystkie te mogą pochwalić się,
I am beloved of beauteous Hermia: Jestem ukochany piękny Hermia:
Why should not I then prosecute my right? Dlaczego nie miałbym to ściganie mojego prawa?
Demetrius, I'll avouch it to his head, Demetriusz, I'll zeznać to do głowy,
Made love to Nedar's daughter, Helena, Made miłości do córki Nedar Heleny,
And won her soul; and she, sweet lady, dotes, I wygrałem swoją duszę, a ona, Sweet Lady, dotes,
Devoutly dotes, dotes in idolatry, Dotes pobożnie dotes w bałwochwalstwo
Upon this spotted and inconstant man. Na ten człowiek zauważony i niestały.

THESEUS THESEUS
I must confess that I have heard so much, Muszę przyznać, że słyszałem tak dużo,
And with Demetrius thought to have spoke thereof; Demetriusz i myśli się, że mówił do nich;
But, being over-full of self-affairs, Ale jest zbyt pełna siebie spraw,
My mind did lose it. Mój umysł nie stracić. But, Demetrius, come; Ale, Demetriusz, niech przyjdzie;
And come, Egeus; you shall go with me, Potem przyjdź i chodź Egeus, pójdziesz ze mną,
I have some private schooling for you both. Mam kilka prywatnych szkół dla Was obojga.
For you, fair Hermia, look you arm yourself Dla ciebie, sprawiedliwy Hermia, spójrz twoja ręka się
To fit your fancies to your father's will; Dopasowane do Twoich upodobań do Ojca;
Or else the law of Athens yields you up-- Albo prawo Ateny daje aż --
Which by no means we may extenuate-- Które w żaden sposób możemy złagodzić --
To death, or to a vow of single life. Do śmierci lub ślub jednego życia.
Come, my Hippolyta: what cheer, my love? Pójdź, mój Hippolyta: co myśli, moja miłość?
Demetrius and Egeus, go along: Demetriusz i Egeus, iść:
I must employ you in some business Muszę zatrudnić się w niektórych przedsiębiorstw
Against our nuptial and confer with you Przeciwko naszym ślub i przynoszą ze sobą
Of something nearly that concerns yourselves. Czegoś, co dotyczy prawie sami.

EGEUS EGEUS
With duty and desire we follow you. Z obowiązku i chęci możemy iść za Tobą.

Exeunt all but LYSANDER and HERMIA Exeunt wszystkich, ale Lysander i Hermia

LYSANDER Lysander
How now, my love! Jak teraz, kochanie! why is your cheek so pale? dlaczego jest policzkiem tak blado?
How chance the roses there do fade so fast? Jak szansę róż tam nie znikną tak szybko?

HERMIA Hermia
Belike for want of rain, which I could well Belike z powodu braku deszczu, które mogłoby
Beteem them from the tempest of my eyes. Beteem je z burzą na moich oczach.

LYSANDER Lysander
Ay me! Ay me! for aught that I could ever read, do niczego, że mogłem przeczytać,
Could ever hear by tale or history, Czy słyszałeś o opowieści i historii,
The course of true love never did run smooth; Oczywiście prawdziwej miłości nigdy nie biegać gładki;
But, either it was different in blood,-- Ale, czy to było inaczej we krwi, --

HERMIA Hermia
O cross! O krzyż! too high to be enthrall'd to low. zbyt wysokie, by enthrall'd na niskim poziomie.

LYSANDER Lysander
Or else misgraffed in respect of years,-- Albo misgraffed w odniesieniu do roku, --

HERMIA Hermia
O spite! Mimo O! too old to be engaged to young. za stary, żeby być zatrudniani do młodych.

LYSANDER Lysander
Or else it stood upon the choice of friends,-- Albo on stanął na wybór przyjaciół, --

HERMIA Hermia
O hell! O piekle! to choose love by another's eyes. do wyboru miłości oczy.

LYSANDER Lysander
Or, if there were a sympathy in choice, Albo gdyby nie było sympatii wyboru,
War, death, or sickness did lay siege to it, Wojny, śmierć lub choroba nie oblegały go
Making it momentany as a sound, Realizacja momentany jako dźwięk,
Swift as a shadow, short as any dream; Swift jako cień, krótkie wszelkich marzeń;
Brief as the lightning in the collied night, Krótki jak błyskawica w collied nocy
That, in a spleen, unfolds both heaven and earth, To, w śledzionie, rozwija się zarówno nieba i ziemi,
And ere a man hath power to say 'Behold!' I zanim moc mąż powiedzieć "Patrzcie!"
The jaws of darkness do devour it up: Szczęki ciemności nie strawi go:
So quick bright things come to confusion. Tak szybko jasne rzeczy dojść do nieporozumień.

HERMIA Hermia
If then true lovers have been ever cross'd, Jeśli więc miłośników zostały kiedykolwiek cross'd,
It stands as an edict in destiny: Stoi jak edykt w przeznaczenie:
Then let us teach our trial patience, Potem niech nas uczy nasza cierpliwość procesu,
Because it is a customary cross, Ponieważ jest to zwyczajowo krzyża,
As due to love as thoughts and dreams and sighs, Ponieważ z powodu miłości, myśli i marzeń i westchnień,
Wishes and tears, poor fancy's followers. Życzenia i łzy, słaba wyobraźnia zwolennicy.

LYSANDER Lysander
A good persuasion: therefore, hear me, Hermia. Dobre perswazji, dlatego, wysłuchaj mnie, Hermia.
I have a widow aunt, a dowager Mam ciocia wdowa, wdowa
Of great revenue, and she hath no child: Duże dochody, a ona Nikt nie ma dzieci:
From Athens is her house remote seven leagues; Od Aten domu zdalnego siedem lig;
And she respects me as her only son. A ona szanuje mnie jako swego jedynego syna.
There, gentle Hermia, may I marry thee; Tam, delikatnie Hermia, mogę cię poślubić;
And to that place the sharp Athenian law A do tego miejsca ostrych ateńskiej prawa
Cannot pursue us. Nie można dążyć do nas. If thou lovest me then, Jeśli kochasz mnie to,
Steal forth thy father's house to-morrow night; Kradzieży itp. twego ojca do noc jutro;
And in the wood, a league without the town, A w lesie, liga bez miasta,
Where I did meet thee once with Helena, Jeżeli Spotkałem cię kiedyś z Helena,
To do observance to a morn of May, Aby to zrobić przestrzegania do rana maja
There will I stay for thee. Nie będę pobyt dla ciebie.

HERMIA Hermia
My good Lysander! Mój dobry Lysander!
I swear to thee, by Cupid's strongest bow, Przysięgam ci, przez najsilniejszy łuk Amora,
By his best arrow with the golden head, W swoich najlepszych strzałki z złotą głową,
By the simplicity of Venus' doves, Prostotą gołębie Venus "
By that which knitteth souls and prospers loves, Według tego, co knitteth dusze i prosperuje kocha,
And by that fire which burn'd the Carthage queen, I przez ten ogień, który burn'd Kartagina queen,
When the false Troyan under sail was seen, Gdy fałszywe Trojan pod żaglami było widać,
By all the vows that ever men have broke, Wszystkie śluby, że nigdy nie złamał mężczyzn,
In number more than ever women spoke, Liczba kobiet, bardziej niż kiedykolwiek mówił,
In that same place thou hast appointed me, W tym samym ty się powołania mnie
To-morrow truly will I meet with thee. Jutro naprawdę będę się spotykał z tobą.

LYSANDER Lysander
Keep promise, love. Keep obietnicy miłości. Look, here comes Helena. Spójrz, tu jest Helena.

Enter HELENA Wpisz HELENA

HERMIA Hermia
God speed fair Helena! Bóg sprawiedliwy prędkości Helena! whither away? dokąd odejść?

HELENA HELENA
Call you me fair? Call ty mnie sprawiedliwe? that fair again unsay. , że sprawiedliwy znowu odwołać swoje słowa.
Demetrius loves your fair: O happy fair! Demetriusz kocha swój targów: O szczęśliwa fair!
Your eyes are lode-stars; and your tongue's sweet air Twoje oczy są lode gwiazd i języka słodki powietrza
More tuneable than lark to shepherd's ear, Więcej tuneable niż skowronek na Shepherd's ucha
When wheat is green, when hawthorn buds appear. Kiedy pszenica się na zielono, gdy pojawią się pąki głogu.
Sickness is catching: O, were favour so, Choroba jest zaraźliwy: O, była za to,
Yours would I catch, fair Hermia, ere I go; Pozdrawiam Chciałbym złapać, uczciwej Hermia, zanim pójdę;
My ear should catch your voice, my eye your eye, Moje ucha powinien złapać twój głos, moje oko oko,
My tongue should catch your tongue's sweet melody. Mój język powinien złapać językiem słodki melodii.
Were the world mine, Demetrius being bated, Czy mój świat, Demetriusz jest zapartym,
The rest I'd give to be to you translated. Reszta Dałbym się do Ciebie języku.
O, teach me how you look, and with what art O, naucz mnie, jak wyglądasz, a także z tym, co sztuka
You sway the motion of Demetrius' heart. Jesteś kołysać ruchu serca Demetriusza.

HERMIA Hermia
I frown upon him, yet he loves me still. I krzywić się na niego, ale on nadal mnie kocha.

HELENA HELENA
O that your frowns would teach my smiles such skill! O tym się marszczy brwi uczył mój uśmiech takich umiejętności!

HERMIA Hermia
I give him curses, yet he gives me love. Ja mu dam, przekleństwa, a on daje mi miłość.

HELENA HELENA
O that my prayers could such affection move! O moich modlitwach, które mogłyby przenieść takie uczucie!

HERMIA Hermia
The more I hate, the more he follows me. Więcej nienawidzę, tym bardziej że idzie za mną.

HELENA HELENA
The more I love, the more he hateth me. Więcej kocham, tym bardziej nienawidzi mnie.

HERMIA Hermia
His folly, Helena, is no fault of mine. Jego szaleństwo, Helena, nie jest moja wina.

HELENA HELENA
None, but your beauty: would that fault were mine! Brak, ale piękna: to, że usterki były moje!

HERMIA Hermia
Take comfort: he no more shall see my face; Pociesz: On nie ujrzy mojej twarzy;
Lysander and myself will fly this place. Lysander i sam lot to miejsce.
Before the time I did Lysander see, Przed razem zrobiłem Lysander zob.
Seem'd Athens as a paradise to me: Seem'd Atenach jako raj dla mnie:
O, then, what graces in my love do dwell, O, to, co łaski w miłości mojej nie zamieszka,
That he hath turn'd a heaven unto a hell! Które dał turn'd niebios piekła!

LYSANDER Lysander
Helen, to you our minds we will unfold: Helen, do którego nasz umysł będzie się rozwijać:
To-morrow night, when Phoebe doth behold Dziś w nocy Jutro, gdy Phoebe, Bóg oto
Her silver visage in the watery glass, Jej twarz srebra w wodnistej szkła,
Decking with liquid pearl the bladed grass, Okładzina z ciekłym perła trawy ostrzem
A time that lovers' flights doth still conceal, Czas na loty kochanków, Bóg nadal ukrywać,
Through Athens' gates have we devised to steal. Poprzez Aten bramy mamy opracowany do kradzieży.

HERMIA Hermia
And in the wood, where often you and I A w lesie, gdzie często i
Upon faint primrose-beds were wont to lie, Po lekkim pierwiosnka łóżka było zwyczaju kłamać,
Emptying our bosoms of their counsel sweet, Usuwanie naszych piersiach radami słodkie,
There my Lysander and myself shall meet; Nie moje Lysander i się spotykają;
And thence from Athens turn away our eyes, A stamtąd z Aten odwrócić nasze oczy,
To seek new friends and stranger companies. Do poszukiwania nowych przyjaciół i firm obcych.
Farewell, sweet playfellow: pray thou for us; Żegnaj, słodkie towarzysz zabaw dziecinnych: módlcie się za nami Ty;
And good luck grant thee thy Demetrius! And good luck dotacji ciebie twego Demetriusz!
Keep word, Lysander: we must starve our sight Keep słowo, Lysander: musimy głodować naszych oczach
From lovers' food till morrow deep midnight. Od żywności kochanków do jutra głębokiej północy.

LYSANDER Lysander
I will, my Hermia. I będzie, mój Hermia.

Exit HERMIA Wyjdź Hermia

Helena, adieu: Helena, adieu:
As you on him, Demetrius dote on you! Jak pan na niego, ramoleć Demetriusz na Ciebie!

Exit Wyjdź

HELENA HELENA
How happy some o'er other some can be! Jak szczęśliwy niektórych o'er inne niektórych może być!
Through Athens I am thought as fair as she. Poprzez Ateny jestem myśli, piękna jak ona.
But what of that? Ale co z tego? Demetrius thinks not so; Demetriusz myśli nie tak;
He will not know what all but he do know: On nie wie, co to wszystko ale wiem:
And as he errs, doting on Hermia's eyes, A gdy błądzi, zaślepiony na oczach Hermia's,
So I, admiring of his qualities: Więc, podziwiając jego cechy:
Things base and vile, folding no quantity, Podstawy Co i podły, składane nie ilość,
Love can transpose to form and dignity: Miłość może transpozycji do formy i godności
Love looks not with the eyes, but with the mind; Miłość nie patrzy z oczu, ale z umysłem;
And therefore is wing'd Cupid painted blind: I dlatego jest wing'd Cupid malowane niewidomych
Nor hath Love's mind of any judgement taste; Nie dał Love umysł każdego smaku wyroku;
Wings and no eyes figure unheedy haste: Skrzydła i nie oczy postać unheedy pośpiechu
And therefore is Love said to be a child, I dlatego jest Miłością, mówi się, że dziecko,
Because in choice he is so oft beguiled. Ze względu na wybór jest tak często zwiódł.
As waggish boys in game themselves forswear, W żartobliwy chłopców gra się odprzysiąc,
So the boy Love is perjured every where: Więc Love chłopca perjured co w przypadku gdy:
For ere Demetrius look'd on Hermia's eyne, Na ere Demetriusz look'd na Eyne Hermia's,
He hail'd down oaths that he was only mine; On hail'd dół przysięgę, że był tylko moja;
And when this hail some heat from Hermia felt, A kiedy ten grad niektórych ciepła Hermia filcu
So he dissolved, and showers of oaths did melt. Więc rozwiązane, a prysznice przysięgi nie topi.
I will go tell him of fair Hermia's flight: Pójdę powiedzieć mu lotu uczciwej Hermia jest:
Then to the wood will he to-morrow night Następnie do drewna będzie w nocy jutro
Pursue her; and for this intelligence Realizować siebie, i do tego wywiadu
If I have thanks, it is a dear expense: Jeśli mam dzięki, to jest drogie koszt:
But herein mean I to enrich my pain, Ale tu na myśli to, aby wzbogacić mój ból,
To have his sight thither and back again. Aby wzrok tam iz powrotem.

Exit Wyjdź

SCENE II. Scena II. Athens. Ateny. QUINCE'S house. Pigwa domu.

Enter QUINCE, SNUG, BOTTOM, FLUTE, SNOUT, and STARVELING Wpisz pigwa, przytulny, BOTTOM, flet, pyska i hołota
QUINCE Pigwa
Is all our company here? Czy wszystkie firmy tutaj?

BOTTOM BOTTOM
You were best to call them generally, man by man, Byłeś najlepiej do nich zadzwonić ogólnie człowieka przez człowieka,
according to the scrip. zgodnie z torby podróżnej.

QUINCE Pigwa
Here is the scroll of every man's name, which is Oto przejdź każdego człowieka imieniem, które jest
thought fit, through all Athens, to play in our nadające się myśli, przez wszystkie Ateny, do gry w naszym
interlude before the duke and the duchess, on his Interlude przed księcia i księżnej, w jego
wedding-day at night. weselnej nocy.

BOTTOM BOTTOM
First, good Peter Quince, say what the play treats Po pierwsze, dobra Peter Quince, powiedzieć, co grać traktuje
on, then read the names of the actors, and so grow , a potem przeczytaj nazwiska aktorów, i tak rosną
to a point. do pkt.

QUINCE Pigwa
Marry, our play is, The most lamentable comedy, and Marry, naszą grę jest najbardziej żałosny komedii i
most cruel death of Pyramus and Thisby. najokrutniejszych śmierci Pyramus i Thisby.

BOTTOM BOTTOM
A very good piece of work, I assure you, and a Bardzo dobre dzieło, zapewniam was, i
merry. wesoły. Now, good Peter Quince, call forth your Teraz dobra Piotr pigwa, wywołać swoje
actors by the scroll. podmiotami poprzez przewijanie. Masters, spread yourselves. Masters, sami rozpowszechniać.

QUINCE Pigwa
Answer as I call you. Odpowiedź jak do ciebie dzwonić. Nick Bottom, the weaver. Nick Bottom, tkacza.

BOTTOM BOTTOM
Ready. Gotowy. Name what part I am for, and proceed. Nazwa, jaka część jestem za, i postępować.

QUINCE Pigwa
You, Nick Bottom, are set down for Pyramus. Ty, Nick Bottom, są określone w Pyramus.

BOTTOM BOTTOM
What is Pyramus? Co to jest Pyramus? a lover, or a tyrant? kochanka, czy tyran?

QUINCE Pigwa
A lover, that kills himself most gallant for love. Kochanek, które zabija się najbardziej walecznego miłości.

BOTTOM BOTTOM
That will ask some tears in the true performing of Że zwróci się łzy w prawdziwym prowadzenie
it: if I do it, let the audience look to their to: jeśli to zrobię, niech publiczność się do swoich
eyes; I will move storms, I will condole in some oczy, będę przejść burze, będę ubolewać w niektórych
measure. środka. To the rest: yet my chief humour is for a Do końca: jeszcze mój szef humoru jest dla
tyrant: I could play Ercles rarely, or a part to tyran: mogłem grać Ercles rzadko lub części
tear a cat in, to make all split. łza kota, aby wszystkie podzielone.
The raging rocks Skały szaleje
And shivering shocks I wstrząsy dreszcze
Shall break the locks Może się złamać blokady
Of prison gates; Bramy więzienia;
And Phibbus' car A Phibbus "samochód
Shall shine from far Shall świecą z daleka
And make and mar Oraz nawiązywać i III
The foolish Fates. Głupi los.
This was lofty! To było wzniosłe! Now name the rest of the players. Teraz nazwy pozostałych graczy.
This is Ercles' vein, a tyrant's vein; a lover is Jest to żyły Ercles, tyrana żyły; kochanka
more condoling. więcej condoling.

QUINCE Pigwa
Francis Flute, the bellows-mender. Francis Flute, mieszków naprawiacz.

FLUTE FLET
Here, Peter Quince. Tutaj Piotr pigwy.

QUINCE Pigwa
Flute, you must take Thisby on you. Flet, musisz podjąć Thisby na ciebie.

FLUTE FLET
What is Thisby? Co to jest Thisby? a wandering knight? wędrowny rycerz?

QUINCE Pigwa
It is the lady that Pyramus must love. Jest pani, że Pyramus musi miłości.

FLUTE FLET
Nay, faith, let me not play a woman; I have a beard coming. Przeciwnie, wiara, niech nie odgrywają kobiety, mam brodę najbliższych.

QUINCE Pigwa
That's all one: you shall play it in a mask, and To wszystko jedno: będziesz grać w masce, a
you may speak as small as you will. można mówić tak mała, jak chcesz.

BOTTOM BOTTOM
An I may hide my face, let me play Thisby too, I'll Mogę ukryć moją twarz, daj mi grać Thisby too, I'll
speak in a monstrous little voice. wypowiadania się w potwornym głosikiem. 'Thisne, "Thisne,
Thisne;' 'Ah, Pyramus, lover dear! Thisne, "Ach, kochanka Pyramus, drodzy! thy Thisby dear, twój Thisby drogi,
and lady dear!' i pani drodzy!

QUINCE Pigwa
No, no; you must play Pyramus: and, Flute, you Thisby. Nie, nie, musisz grać Pyramus: i flecie, to Thisby.

BOTTOM BOTTOM
Well, proceed. No, dalej.

QUINCE Pigwa
Robin Starveling, the tailor. Robin głodny, krawca.

STARVELING Hołota
Here, Peter Quince. Tutaj Piotr pigwy.

QUINCE Pigwa
Robin Starveling, you must play Thisby's mother. Robin głodny, musisz grać matki Thisby's.
Tom Snout, the tinker. Tom ryja, majsterkować.

SNOUT Pysk
Here, Peter Quince. Tutaj Piotr pigwy.

QUINCE Pigwa
You, Pyramus' father: myself, Thisby's father: Ty, Ojcze Pyramus ": ja, ojciec Thisby's:
Snug, the joiner; you, the lion's part: and, I Snug, stolarskie, ty, lwia część: a ja
hope, here is a play fitted. nadzieję, że tutaj jest grać na wyposażeniu.

SNUG Przytulny
Have you the lion's part written? Czy lwiej części pisemnej? pray you, if it proszę, jeżeli
be, give it me, for I am slow of study. być, daj mi, bo jestem wolny studiów.

QUINCE Pigwa
You may do it extempore, for it is nothing but roaring. Można to zrobić improwizując, bo to jest tylko szum.

BOTTOM BOTTOM
Let me play the lion too: I will roar, that I will Pozwól mi grać lew też: będę ryczeć, że będę
do any man's heart good to hear me; I will roar, do każdego człowieka serce good to hear me, I will ryk
that I will make the duke say 'Let him roar again, że będę księcia powiedzieć: "Niech znowu huk,
let him roar again.' niech huk jeszcze raz. "

QUINCE Pigwa
An you should do it too terribly, you would fright Należy to zrobić zbyt strasznie, to nie strach
the duchess and the ladies, that they would shriek; Księżna i panie, które są krzykiem;
and that were enough to hang us all. i które wystarczają na nas wszystkich.

ALL ALL
That would hang us, every mother's son. Byłoby nam powiesić, każda matka syna.

BOTTOM BOTTOM
I grant you, friends, if that you should fright the Daję wam, przyjaciele, jeśli należy strachu
ladies out of their wits, they would have no more panie ze swojego sprytu, nie mieliby więcej
discretion but to hang us: but I will aggravate my uznania, ale powiesić się z nami: ale ja pogorszyć mój
voice so that I will roar you as gently as any głosowe, dzięki czemu będę ryczeć jak można delikatnie jak każdy
sucking dove; I will roar you an 'twere any ssanie gołębicę będę ryczeć się "twere każdego
nightingale. Słowik.

QUINCE Pigwa
You can play no part but Pyramus; for Pyramus is a Możesz nie odgrywają żadnej roli, ale Pyramus; dla Pyramus jest
sweet-faced man; a proper man, as one shall see in a sweet-faced człowieka, właściwego człowieka, podobnie jak widać w
summer's day; a most lovely gentleman-like man: letni dzień, najbardziej atrakcyjne pan jak człowiek:
therefore you must needs play Pyramus. Dlatego musisz musi grać Pyramus.

BOTTOM BOTTOM
Well, I will undertake it. Cóż, będę tego podejmie. What beard were I best Co brodę gdybym najlepsze
to play it in? , aby go odtworzyć w?

QUINCE Pigwa
Why, what you will. Dlaczego, co chcesz.

BOTTOM BOTTOM
I will discharge it in either your straw-colour Będę absolutorium to zarówno w swoim słomkowa
beard, your orange-tawny beard, your purple-in-grain brodę, swoje pomarańczowo-płowe brodę, swoje purpurowo-w-ziarna
beard, or your French-crown-colour beard, your broda lub francuski-korona-kolor brody, twój
perfect yellow. doskonały żółty.

QUINCE Pigwa
Some of your French crowns have no hair at all, and Niektóre z francuskiej koronki nie mają włosów na wszystkich, i
then you will play bare-faced. będziesz grać bare-faced. But, masters, here Ale, panowie, tu
are your parts: and I am to entreat you, request wasze części: a ja mam błagam ciebie prośbę
you and desire you, to con them by to-morrow night; Ty i abyście do con je na noc jutro;
and meet me in the palace wood, a mile without the i ze mną spotkać w lesie pałacu, mile bez
town, by moonlight; there will we rehearse, for if miasta, przy świetle księżyca, nie będziemy próbować, bo jeśli
we meet in the city, we shall be dogged with spotykamy się w mieście, będziemy wytrwały z
company, and our devices known. spółki oraz nasze urządzenia są znane. In the meantime I W międzyczasie
will draw a bill of properties, such as our play przygotuje projekt ustawy o właściwości, takie jak naszą grę
wants. chce. I pray you, fail me not. I proszę, nie, nie mnie.

BOTTOM BOTTOM
We will meet; and there we may rehearse most Spotkamy się i nie możemy opowiadać najbardziej
obscenely and courageously. nieprzyzwoicie i odważnie. Take pains; be perfect: adieu. Weź bóle; być doskonały: Adieu.

QUINCE Pigwa
At the duke's oak we meet. Na księcia dąb spotykamy.

BOTTOM BOTTOM
Enough; hold or cut bow-strings. Dość, posiadania lub cięcia łuków strun

AKT II
SCENE I. A wood near Athens. I. Scena drewna w pobliżu Aten.

Enter, from opposite sides, a Fairy, and PUCK Podaj, z przeciwnych stron, Wróżka i PUCK
PUCK PUCK
How now, spirit! Jak teraz, duch! whither wander you? dokąd wędrują you?

Fairy Fairy
Over hill, over dale, Ponad wzgórzu nad dale,
Thorough bush, thorough brier, Bush dokładny, dokładny głogów,
Over park, over pale, Ponad parku, nad blady,
Thorough flood, thorough fire, Powodziowego dokładny, dokładny ogień,
I do wander everywhere, I nie wędrują wszędzie,
Swifter than the moon's sphere; Szybsze niż kula księżyca;
And I serve the fairy queen, I służyć królowej bajek,
To dew her orbs upon the green. Aby rosy jej kul na zielono.
The cowslips tall her pensioners be: Cowslips wysoki jej emerytów są:
In their gold coats spots you see; W ich złoty płaszcz plam widać;
Those be rubies, fairy favours, Te są rubinów, opowiada bajki,
In those freckles live their savours: W tych piegów żyją savours:
I must go seek some dewdrops here Muszę szukać jakichś krople rosy tutaj
And hang a pearl in every cowslip's ear. I powiesić perła w każdym cowslip ucha.
Farewell, thou lob of spirits; I'll be gone: Żegnaj, lob ty duchów, I'll be gone:
Our queen and all our elves come here anon. Królową i wszystkich naszych elfy tu zaraz.

PUCK PUCK
The king doth keep his revels here to-night: Król, Bóg zachować jego upaja tutaj w nocy:
Take heed the queen come not within his sight; Uważajcie królowej nie przyszedł, w jego oczach;
For Oberon is passing fell and wrath, Dla Oberon przechodzi spadł i gniew,
Because that she as her attendant hath Ze względu, że jak jej towarzyszących Bóg
A lovely boy, stolen from an Indian king; Piękny chłopak, skradzione indyjski król;
She never had so sweet a changeling; Nigdy nie miał tak słodko odmieniec;
And jealous Oberon would have the child A zazdrość Oberon miałoby dziecko
Knight of his train, to trace the forests wild; Knight jego kolej na odtworzenie lasów naturalnych;
But she perforce withholds the loved boy, Ale ona z konieczności zatrzymuje polubili chłopca
Crowns him with flowers and makes him all her joy: Koronki mu kwiaty i czyni z niego wszystkich radości:
And now they never meet in grove or green, A teraz nie spełniają one w gaju lub zielony,
By fountain clear, or spangled starlight sheen, Przez fontanna jasne, czy spangled połysk gwiazd
But, they do square, that all their elves for fear Ale oni nie kwadratowy, że wszystkie elfy ze strachu
Creep into acorn-cups and hide them there. Creep w Żołądź-puchary i ukryć je tam.

Fairy Fairy
Either I mistake your shape and making quite, Wówczas będę błąd swój kształt i podejmowania dość,
Or else you are that shrewd and knavish sprite Albo jesteś, że sprytni i podły sprite
Call'd Robin Goodfellow: are not you he Call'd Robin Goodfellow: nie można go
That frights the maidens of the villagery; To frights dziewice villagery;
Skim milk, and sometimes labour in the quern Odtłuszczone mleko, a czasem pracy w żarna
And bootless make the breathless housewife churn; I bosy dokonać tchu gospodyni churn;
And sometime make the drink to bear no barm; A kiedyś zrobić napój nie ponosi drożdże piwne;
Mislead night-wanderers, laughing at their harm? Noc Mislead-wędrowców, śmiejąc się na ich szkodę?
Those that Hobgoblin call you and sweet Puck, Te, które Hobgoblin oddzwonić i słodkie Puck,
You do their work, and they shall have good luck: Można wykonywać swoją pracę, i nie mają szczęście:
Are not you he? Czy Ty nie jesteś taki?

PUCK PUCK
Thou speak'st aright; Ty speak'st droga prosta;
I am that merry wanderer of the night. Jestem wesoły, że wędrowca w nocy.
I jest to Oberon and make him smile I jest do Oberon i zmusić go do uśmiechu
When I a fat and bean-fed horse beguile, Kiedy tłuszcz i fasoli karmione oszukać koni,
Neighing in likeness of a filly foal: Rżenie na podobieństwo źrebna klacz:
And sometime lurk I in a gossip's bowl, A kiedyś kryć I plotek misy,
In very likeness of a roasted crab, W bardzo podobieństwo palonej Krab,
And when she drinks, against her lips I bob A kiedy pije, z ustami i bob
And on her wither'd dewlap pour the ale. A na jej wither'd podgardle wlać piwo.
The wisest aunt, telling the saddest tale, Najmądrzejszą ciotką, mówiąc najsmutniejszych opowieści
Sometime for three-foot stool mistaketh me; Gdzieś na trzech stóp stołek mistaketh mnie;
Then slip I from her bum, down topples she, Następnie slip I z jej tyłek, aż obala ona
And 'tailor' cries, and falls into a cough; I "krawiec" krzyczy, i dzieli się na kaszel;
And then the whole quire hold their hips and laugh, A potem cały libra posiadają swoje biodra i śmiać się,
And waxen in their mirth and neeze and swear I woskową w ich radości i neeze i przysięgam
A merrier hour was never wasted there. Godziny weselej nigdy nie zostało zmarnowane.
But, room, fairy! Ale pokój, bajki! here comes Oberon. Here Comes Oberon.

Fairy Fairy
And here my mistress. I tu moją kochanką. Would that he were gone! Czy że nie było!

Enter, from one side, OBERON, with his train; from the other, TITANIA, with hers Podaj, z jednej strony, OBERON ze swoim pociągu, z drugiej strony, tytanu, z niej

OBERON OBERON
Ill met by moonlight, proud Titania. Ill spełnione przy świetle księżyca, dumny Titania.

TITANIA TITANIA
What, jealous Oberon! Co, zazdrosny Oberon! Fairies, skip hence: Fairies, przejdź stąd:
I have forsworn his bed and company. Mam krzywoprzysięski łóżku i firmy.

OBERON OBERON
Tarry, rash wanton: am not I thy lord? Zostańcie, swawolny wysypka: ja nie jestem twoim panem?

TITANIA TITANIA
Then I must be thy lady: but I know Wtedy muszę być twoja pani, ale ja wiem
When thou hast stolen away from fairy land, Kiedy ty skradzione z dala od kraju baśni
And in the shape of Corin sat all day, W kształcie Corin siedziała dni,
Playing on pipes of corn and versing love Grając na rurach zboża i versing miłość
To amorous Phillida. Dla zakochanych Phillida. Why art thou here, Dlaczego ty tutaj,
Come from the farthest Steppe of India? Pochodzą z najdalszych Steppe Indii?
But that, forsooth, the bouncing Amazon, Ale to, zaiste, odbijając Amazon
Your buskin'd mistress and your warrior love, Twoje buskin'd kochanka i miłość wojownika
To Theseus must be wedded, and you come Aby Theseus muszą być przywiązane, i przyjdziesz
To give their bed joy and prosperity. Aby dać radość łóżko i dobrobytu.

OBERON OBERON
How canst thou thus for shame, Titania, Jak ty możesz w ten sposób do wstydu, Titania,
Glance at my credit with Hippolyta, Spojrzenie na mój kredyt z Hippolyta,
Knowing I know thy love to Theseus? Wiedząc, wiem, twoja miłość do Theseus?
Didst thou not lead him through the glimmering night Tyś nie prowadzą go przez poświatą nocy
From Perigenia, whom he ravished? Od Perigenia, którą zachwycił?
And make him with fair AEgle break his faith, I zmusić go do bezstronnego Aegle złamać jego wiary,
With Ariadne and Antiopa? Z Ariadna i Rusałka?

TITANIA TITANIA
These are the forgeries of jealousy: Są to fałszywe zazdrości:
And never, since the middle summer's spring, I nigdy, od połowy lata wiosną,
Met we on hill, in dale, forest or mead, Spotkali się na wzgórzu, w dale, leśnego lub miodu,
By paved fountain or by rushy brook, Przez betonowa fontanna lub rushy potoku,
Or in the beached margent of the sea, Albo w margent brzeg morza,
To dance our ringlets to the whistling wind, Do tańca naszego kółeczka do wiatru świst,
But with thy brawls thou hast disturb'd our sport. Ale z twego bójek masz disturb'd nasz sport.
Therefore the winds, piping to us in vain, Dlatego też wiatry, rurociągi do nas na próżno
As in revenge, have suck'd up from the sea Podobnie jak w zemście, które suck'd z morza
Contagious fogs; which falling in the land Zaraza mgły, które zalicza się do gruntów
Have every pelting river made so proud Czy każdy perli rzeki wykonane tak dumni
That they have overborne their continents: To oni overborne ich kontynentach:
The ox hath therefore stretch'd his yoke in vain, Bóg wół więc stretch'd jego jarzmo na próżno
The ploughman lost his sweat, and the green corn Oracz stracił pot, zielony kukurydza
Hath rotted ere his youth attain'd a beard; Czyż zgnił zanim młodości attain'd brodę;
The fold stands empty in the drowned field, Krotnie stoi puste pole utonął,
And crows are fatted with the murrion flock; I wrony są tłuste ze stadem murrion;
The nine men's morris is fill'd up with mud, Nine Men's Morris jest fill'd się z błota,
And the quaint mazes in the wanton green I osobliwy labirynty w Zielonej swawolny
For lack of tread are undistinguishable: Ze względu na brak bieżnika jest niepokonany:
The human mortals want their winter here; Człowieka śmiertelnicy chcą zimą tutaj;
No night is now with hymn or carol blest: Nr nocy jest teraz hymn lub szczęśliwy kolędy:
Therefore the moon, the governess of floods, Dlatego Księżyc, guwernantka powodzi,
Pale in her anger, washes all the air, Pale w złości, myje całe powietrze,
That rheumatic diseases do abound: Że choroby reumatyczne nie obfitują:
And thorough this distemperature we see I szczegółowej tej distemperature widzimy
The seasons alter: hoary-headed frosts Seasons Alter: sędziwy mrozy
Far in the fresh lap of the crimson rose, Daleko na świeżym kolanach szkarłat róży,
And on old Hiems' thin and icy crown A na starym Hiems "cienki i koroną lodowaty
An odorous chaplet of sweet summer buds Pachnący wianek słodkich pączków lato
Is, as in mockery, set: the spring, the summer, Czy, jak w szyderstwo, set: wiosna, lato,
The childing autumn, angry winter, change Childing jesienią, zimą zły, zmiany
Their wonted liveries, and the mazed world, Ich wonted malowań i mazed świecie,
By their increase, now knows not which is which: Ich wzrost, a teraz nie wie, która jest która:
And this same progeny of evils comes I to samo zło pochodzi potomstwo
From our debate, from our dissension; Z naszej debaty, z naszej niezgody;
We are their parents and original. Jesteśmy rodzicami i oryginalne.

OBERON OBERON
Do you amend it then; it lies in you: Czy można ją zmienić potem, leży w tobie:
Why should Titania cross her Oberon? Dlaczego krzyż jej Titania Oberon?
I do but beg a little changeling boy, Zrobić, ale proszę chłopczyk odmieniec,
To be my henchman. Aby być moim giermkiem.

TITANIA TITANIA
Set your heart at rest: Ustaw serca w spoczynku:
The fairy land buys not the child of me. Gruntów bajki nie dziecko mnie kupuje.
His mother was a votaress of my order: Jego matka była czcicielka mojego celu:
And, in the spiced Indian air, by night, A w powietrzu przyprawami z Indii, w nocy,
Full often hath she gossip'd by my side, Pełna często dał jej gossip'd by my side,
And sat with me on Neptune's yellow sands, I usiadł ze mną na piaskach żółty Neptuna,
Marking the embarked traders on the flood, Znakowanie rozpoczęła handlowców na powódź,
When we have laugh'd to see the sails conceive Gdy mamy laugh'd zobaczyć żagle wyobrazić
And grow big-bellied with the wanton wind; I rosną big-bellied z wiatrem bezmyślny;
Which she, with pretty and with swimming gait Ona, z dość chodzenia i pływania
Following,--her womb then rich with my young squire,-- Po - Jej łona to bogate mój młody szlachcic, --
Would imitate, and sail upon the land, Czy naśladować, i płyniemy na ląd,
To fetch me trifles, and return again, Aby pobrać mnie drobiazgi, i wrócić,
As from a voyage, rich with merchandise. Zgodnie z podróży, bogata w towar.
But she, being mortal, of that boy did die; Ale ona jest śmiertelny, na które chłopiec umarł;
And for her sake do I rear up her boy, A dla niej mogę się jej chłopak z tyłu,
And for her sake I will not part with him. A dla niej nie będę z nim części.

OBERON OBERON
How long within this wood intend you stay? Jak długo w tym drewna zamierzają Państwo pobyt?

TITANIA TITANIA
Perchance till after Theseus' wedding-day. Chyba dopiero po Theseus "weselnej.
If you will patiently dance in our round Jeśli będziesz cierpliwie tańca w naszym rundy
And see our moonlight revels, go with us; I zobaczyć nasze upaja księżyca, iść z nami;
If not, shun me, and I will spare your haunts. Jeśli nie, uciekaj mi, a ja zaoszczędzić Państwu prześladuje.

OBERON OBERON
Give me that boy, and I will go with thee. Daj mi tego chłopca, a ja pójdę z tobą.

TITANIA TITANIA
Not for thy fairy kingdom. Nie dla Twego królestwa bajek. Fairies, away! Fairies, z dala!
We shall chide downright, if I longer stay. Będziemy besztać wręcz, jeśli dłużej.

Exit TITANIA with her train Wyjdź TITANIA z nią pociągiem

OBERON OBERON
Well, go thy way: thou shalt not from this grove Dobrze, idź: Nie będziesz z tego gaju
Till I torment thee for this injury. Till I dręczyć cię do tego szkody.
My gentle Puck, come hither. Moje delikatne Puck, chodź tu. Thou rememberest Pamiętasz Ty
Since once I sat upon a promontory, Od razu usiadłem na cyplu
And heard a mermaid on a dolphin's back I usłyszał syrenę na grzbiecie delfina
Uttering such dulcet and harmonious breath Wypowiadając taki melodyjny i harmonijny oddech
That the rude sea grew civil at her song To rude morze coraz obywatelskiego na jej piosenka
And certain stars shot madly from their spheres, I niektórych gwiazd shot szalenie od kul,
To hear the sea-maid's music. Aby usłyszeć szum morza, pokojówki muzyki.

PUCK PUCK
I remember. Pamiętam.

OBERON OBERON
That very time I saw, but thou couldst not, To bardzo raz widziałem, ale nie ty mogłaś,
Flying between the cold moon and the earth, Latanie między zimno księżyca i ziemi,
Cupid all arm'd: a certain aim he took Cupid wszystkie arm'd: pewien cel wziął
At a fair vestal throned by the west, Na uczciwego Vestal Throned przez zachód,
And loosed his love-shaft smartly from his bow, I uwolnił swoją miłość-wał elegancko z jego łuk,
As it should pierce a hundred thousand hearts; Jak należy przebić sto tysięcy serc;
But I might see young Cupid's fiery shaft Ale może widzę ogniste wału małymi Cupid's
Quench'd in the chaste beams of the watery moon, Quench'd w czystości belek wodnisty księżyca
And the imperial votaress passed on, I Imperial czcicielka przekazywane,
In maiden meditation, fancy-free. W panieńskie medytacji, fancy-free.
Yet mark'd I where the bolt of Cupid fell: Jednak mark'd I gdzie strzała Amora spadł z:
It fell upon a little western flower, Spadła na kwiatkiem zachodniej,
Before milk-white, now purple with love's wound, Przed mleczną, teraz purpurowe z miłości rany,
And maidens call it love-in-idleness. I dziewczęta call it love-in-lenistwa.
Fetch me that flower; the herb I shew'd thee once: Pobiera mi się, że kwiaty, zioła i shew'd cię kiedyś:
The juice of it on sleeping eye-lids laid Sok go snu powieki zgodnie
Will make or man or woman madly dote Uczyni lub mężczyzny lub kobiety szalenie ramoleć
Upon the next live creature that it sees. Na następnej istoty żywe, że widzi.
Fetch me this herb; and be thou here again Po mnie to zioło, a Ty jesteś tu znowu
Ere the leviathan can swim a league. Ere leviathan można pływać ligi.

PUCK PUCK
I'll put a girdle round about the earth Włożę pas wokół Ziemi
In forty minutes. W czterdzieści minut.

Exit Wyjdź

OBERON OBERON
Having once this juice, Po raz tego soku,
I'll watch Titania when she is asleep, I'll watch Titania kiedy śpi,
And drop the liquor of it in her eyes. I upuść likier o to w jej oczach.
The next thing then she waking looks upon, Następną rzeczą, potem patrzy na jawie,
Be it on lion, bear, or wolf, or bull, Czy to na lwa, niedźwiedzia czy wilka lub byka,
On meddling monkey, or on busy ape, Na małpa wtrącanie się, lub zajęte Małpa,
She shall pursue it with the soul of love: Ma ona realizować jej duszy miłości:
And ere I take this charm from off her sight, I zanim wezmę tego uroku off wzrok,
As I can take it with another herb, Jak mogę zgłosić się z innym zioła,
I'll make her render up her page to me. I'll make jej się uczynić jej strony dla mnie.
But who comes here? Ale kto tu przychodzi? I am invisible; Jestem niewidzialny;
And I will overhear their conference. I będę podsłuchać ich konferencji.

Enter DEMETRIUS, HELENA, following him Wpisz Demetriusz, Helena, po nim

DEMETRIUS Demetrius
I love thee not, therefore pursue me not. Ja nie kocham cię, więc dążyć nie do mnie.
Where is Lysander and fair Hermia? Gdzie jest sprawiedliwy Hermia i Lizander?
The one I'll slay, the other slayeth me. Jeden ja zabije, innych slayeth mnie.
Thou told'st me they were stolen unto this wood; Ty told'st mi, że zostały skradzione aż do drewna;
And here am I, and wode within this wood, A tu jestem, i Wode w tym drewna,
Because I cannot meet my Hermia. Bo nie jest w stanie spełnić moje Hermia.
Hence, get thee gone, and follow me no more. Tak więc, idź odszedł, a idzie za Mną nie ma.

HELENA HELENA
You draw me, you hard-hearted adamant; Rysowanie mnie, nieczuły nieugięty;
But yet you draw not iron, for my heart Ale jeszcze nie można wyciągnąć żelaza, do mojego serca
Is true as steel: leave you your power to draw, Czy jest prawdą, jak stali: zostawię was waszej mocy, aby zwrócić,
And I shall have no power to follow you. I nie mam siły, aby iść za Tobą.

DEMETRIUS Demetrius
Do I entice you? Czy zachęcają Państwo? do I speak you fair? mówię ci sprawiedliwe?
Or, rather, do I not in plainest truth Albo raczej nie mogę w najprostszy prawdy
Tell you, I do not, nor I cannot love you? Powiadam wam, nie, ani ja nie kocham?

HELENA HELENA
And even for that do I love you the more. A nawet, że do I love you more.
I am your spaniel; and, Demetrius, I am your spaniel oraz, Demetriusz,
The more you beat me, I will fawn on you: Im więcej mnie pokonać, będę na ciebie płowa:
Use me but as your spaniel, spurn me, strike me, Używaj mnie, ale jak spaniel, odepchnąć mnie, niech mnie,
Neglect me, lose me; only give me leave, Ignorowanie mnie stracić mi tylko dać mi urlopu,
Unworthy as I am, to follow you. Niegodny jak ja, aby pójść za Tobą.
What worser place can I beg in your love,-- Jakie miejsce worser mogę prosić w miłości, --
And yet a place of high respect with me,-- A przecież miejsce o wysokim stosunku ze mną, --
Than to be used as you use your dog? Niż do użycia jako używasz swojego psa?

DEMETRIUS Demetrius
Tempt not too much the hatred of my spirit; Kusić nie jest zbyt wiele nienawiści w duszy;
For I am sick when I do look on thee. Bo ja jestem chory, kiedy patrzymy na ciebie.

HELENA HELENA
And I am sick when I look not on you. A ja jestem chory, kiedy nie patrzeć na Ciebie.

DEMETRIUS Demetrius
You do impeach your modesty too much, Robisz zakwestionować swoje skromne zbyt wiele,
To leave the city and commit yourself Aby wyjechać z miasta i zobowiązują się
Into the hands of one that loves you not; W rękach jednego, że nie kocha cię
To trust the opportunity of night To zaufanie możliwość noc
And the ill counsel of a desert place I złe rady miejsce pustynne
With the rich worth of your virginity. Z bogatej wartości w dziewictwie.

HELENA HELENA
Your virtue is my privilege: for that Twoja cnota jest mój przywilej, w tym
It is not night when I do see your face, Nie nocy, gdy widzę twoją twarz jest
Therefore I think I am not in the night; Dlatego myślę, że jestem nie w nocy;
Nor doth this wood lack worlds of company, Nie, Bóg ten świat brak drewna spółki,
For you in my respect are all the world: Dla was w moim związku są na świecie:
Then how can it be said I am alone, Więc jak można powiedzieć, jestem sam,
When all the world is here to look on me? Kiedy cały świat jest tutaj, aby patrzeć na mnie?

DEMETRIUS Demetrius
I'll run from thee and hide me in the brakes, Będę biec od ciebie i ukryj mnie w hamulce,
And leave thee to the mercy of wild beasts. I zostawić cię na pastwę dzikich zwierząt.

HELENA HELENA
The wildest hath not such a heart as you. Najśmielsze Czyż nie takie serce jak ty.
Run when you will, the story shall be changed: Run kiedy będzie, opowieść zmienia się:
Apollo flies, and Daphne holds the chase; Apollo prostej i Daphne posiada Chase;
The dove pursues the griffin; the mild hind Dove prowadzi gryfa; łagodne tylnych
Makes speed to catch the tiger; bootless speed, Prędkość Makes złapać tygrysa; bosy prędkości
When cowardice pursues and valour flies. Kiedy tchórzostwo realizuje i męstwa muchy.

DEMETRIUS Demetrius
I will not stay thy questions; let me go: I nie pozostanie twoje pytania, let me go:
Or, if thou follow me, do not believe Albo, jeśli pójdziesz za mną, nie wierzę
But I shall do thee mischief in the wood. Ale ja zrobię ci krzywdę w drewnie.

HELENA HELENA
Ay, in the temple, in the town, the field, Tak, w świątyni, w mieście, na polu,
You do me mischief. Zrobić mi krzywdę. Fie, Demetrius! Fie, Demetriusz!
Your wrongs do set a scandal on my sex: Twoje krzywd należy ustawiać skandal na mojej płci:
We cannot fight for love, as men may do; Nie możemy walczyć o miłość, jak mężczyźni mogą zrobić;
We should be wood and were not made to woo. Powinniśmy być z drewna i nie zostały wprowadzone do woo.

Exit DEMETRIUS Demetrius Wyjdź

I'll follow thee and make a heaven of hell, Będę z tobą i uczynić niebo z piekła
To die upon the hand I love so well. Umrzeć na rękę I love so well.

Exit Wyjdź

OBERON OBERON
Fare thee well, nymph: ere he do leave this grove, Fare Thee Well, nimfy: zanim zrobi zostawić Gaj,
Thou shalt fly him and he shall seek thy love. Będziesz latać go i szukał miłości twojej.

Re-enter PUCK Re-enter PUCK

Hast thou the flower there? Czy ty nie kwiat? Welcome, wanderer. Witamy, wędrowca.

PUCK PUCK
Ay, there it is. Tak, tam jest.

OBERON OBERON
I pray thee, give it me. Proszę cię, daj mi je.
I know a bank where the wild thyme blows, Wiem, że bank, w którym wieje dzikiego tymianku,
Where oxlips and the nodding violet grows, Jeżeli oxlips i kiwając fioletowe rośnie
Quite over-canopied with luscious woodbine, Zupełnie nad-namiotowe z wyśmienitą wiciokrzew pomorski,
With sweet musk-roses and with eglantine: Z piżmo słodkie róże i Eglantine:
There sleeps Titania sometime of the night, Nie śpi Titania kiedyś w nocy,
Lull'd in these flowers with dances and delight; Lull'd w tych kwiatów z tańców i radości;
And there the snake throws her enamell'd skin, A tam wąż rzuca jej enamell'd skóry,
Weed wide enough to wrap a fairy in: Weed na tyle szeroki, by zakończyć bajki w:
And with the juice of this I'll streak her eyes, I sok z tym I'll smuga oczy
And make her full of hateful fantasies. I dokonać jej pełne nienawiści fantazje.
Take thou some of it, and seek through this grove: Daj niektórych, a przez to mają Gaj:
A sweet Athenian lady is in love Sweet ateńskiej pani w miłości
With a disdainful youth: anoint his eyes; Z lekceważący młodzieży: namaścić oczy;
But do it when the next thing he espies Ale czy to gdy Następną rzeczą, którą espies
May be the lady: thou shalt know the man Może być pani: poznasz człowieka
By the Athenian garments he hath on. W ateńskich odzieży na tamten.
Effect it with some care, that he may prove Efekt to ostrożnie, że może udowodnić
More fond on her than she upon her love: Więcej lubił jej, niż ona na miłość:
And look thou meet me ere the first cock crow. A ty ze mną spotkać sprawdzić zanim kogut pierwszej linii.

PUCK PUCK
Fear not, my lord, your servant shall do so. Nie bój się, panie mój, sługa twój ma zrobić.

Exeunt Exeunt

SCENE II. Scena II. Another part of the wood. Kolejna część drewna.

Enter TITANIA, with her train Wpisz tytanu, z nią pociągiem
TITANIA TITANIA
Come, now a roundel and a fairy song; Chodź, teraz rondo i piosenki bajki;
Then, for the third part of a minute, hence; Następnie, dla trzeciej części minuty, a więc;
Some to kill cankers in the musk-rose buds, Niektóre zabić Zrakowacenia w piżma, róży pąki,
Some war with rere-mice for their leathern wings, Niektóre wojny z rere myszy ich skórzany skrzydła,
To make my small elves coats, and some keep back Aby moje małe elfy płaszcze, a niektóre powstrzymać
The clamorous owl that nightly hoots and wonders Krzykliwe sowa że noc hoots i cuda
At our quaint spirits. Na naszym osobliwy duchy. Sing me now asleep; Sing me now snu;
Then to your offices and let me rest. Wtedy do biur i daj mi odpocząć.

The Fairies sing Fairies śpiewać

You
1 1 1