Zad 1
Oblicz zawartość procentową pierwiastków w :
a) propanie,
b) pentynie

Zad 2
Podaj wzory sumaryczne i nazwy alkenów, których masy cząsteczkowe wynoszą:
a) 70 u
b) 112 u

Zad 3
Napisz wzory sumaryczne alkinów mających:
a) 9 atomów węgla w cząsteczce_____________________________
b) 12 atomów węgla w cząsteczce____________________________
c) 14 atomów wodoru w cząsteczce__________________________
d) 20 atomów wodoru w cząsteczce__________________________

1

Odpowiedzi

2009-10-21T20:57:48+02:00
Zad. 1
a) 18,18% wodoru
81,82% węgla
b) 11,76% wodoru
88,24% węgla

zad. 2
a) C₅H₁₀ - penten
b) C₉H₁₈ - nonen

zad. 3
a)C₉H₁₆
b)C₁₂H₂₂
c)C₈H₁₄
d)C₁₁H₂₀

obliczenia do zad. 1 w załączniku