Przetumacz na angielski ;D

Notice and Agreement Concerning Use of Materials from the deviantART Skins Category

Thank you for using materials from the deviantART Skins category and participating in building dynamic pages on deviantART with the programming and graphic contributions of other dedicated artists.

By accessing content contained in the deviantART Skins category ("Skin Content") you agree as follows:

You confirm that you will have and enjoy a very limited license to use the Skin Content only as set out in this Agreement.
You may use the Skin Content only on your user pages or on other pages and applications on deviantART designed to accept Skin Content ("Pages") and not otherwise.
You agree that the author responsible for the Skin Content will be credited by deviantART when you use the Skin Content. You agree as a matter of site etiquette not to use the Skin in a fashion that would be clearly objectionable to the author or the intent of the Skin.
You may modify the Skin Content as and when you use the Skin Content in accordance with this Agreement, but not otherwise. You may not represent the Skin Content, even as modified, as your own work without crediting the original author.
You may not grant permission to any other person to use the Skin Content, even as modified, nor may you export the Skin Content when used under this Agreement in any fashion to any other locations on the World Wide Web unless the Skin Content is served by equipment under the control of deviantART.
This Agreement modifies the deviantART Terms of Service and all other agreements or understandings between you and deviantART all of which remain in full force and effect subject only to the modifications contained here.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T17:26:44+01:00
Wskazówki i porozumienia w sprawie wykorzystania materiałów z deviantART Skórki Kategoria

Dziękujemy za korzystanie z materiałów z deviantART kategorii Skóry i uczestnictwa w budowaniu dynamicznych stron na deviantART z programowania i grafiki wkładu innych poświęconej artystów.

Uzyskując dostęp do treści zawartych w deviantART kategorii Skins ( "Skin Zawartość") zgadzasz się następujące zmiany:

Potwierdzają Państwo, że będziecie mieli i mają bardzo ograniczoną licencję na korzystanie z treści wyłącznie skóry określonych w niniejszej Umowie.
Możesz używać tylko skóry treści na stronach użytkowników lub innych stron i aplikacji on deviantART zaprojektowanych do skóry zawartości ( "Strony"), a nie inaczej.
Zgadzasz się, że autor odpowiada za treści skóry zostanie zasilone przez deviantART podczas korzystania Skin treści. Zgadzasz się kwestia etykiety strony nie używać do skóry w sposób, który byłby wyraźnie zastrzeżenia do intencji autora lub skóry.
Możesz zmodyfikować Skin treści jak i korzystania z treści Skin zgodnie z niniejszą umową, ale nie inaczej. Nie może reprezentować Skin treści, nawet w zmienionej formie, jako własną pracę bez uznania autora.
Licencjobiorca nie może udzielać zgody na inną osobę do korzystania z treści skóry, nawet w zmienionej formie, ani też nie może wyeksportować Treść skóry jeżeli jest stosowany zgodnie z niniejszą Umową w jakikolwiek sposób do innych lokalizacji w sieci World Wide Web, chyba Skin Treść jest obsługiwana przez sprzęt pod kontrolą deviantART.
Niniejsza umowa zmienia deviantART Terms of Service i wszystkich innych umów lub porozumień między wami i deviantART wszystkie, które pozostają w pełnej mocy podlega jedynie do zmian zawartych tutaj.