Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T17:54:21+01:00
Skargę do Trybunału składa się na specjalnym formularzu, który należy wypełnić dokładnie i wyczerpująco, przedstawiając nawet informacje przekazane wcześniej w poprzedniej korespondencji do Kancelarii Trybunału.
Skargę może złożyć grupa osób, lecz wówczas każdy skarżący przedstawia osobno informacje na swój temat, nawet na oddzielnej kartce.
Należy też podać informacje dotyczące ewentualnego reprezentanta osoby skarżącej. W razie ustanowienia adwokata lub innego reprezentanta trzeba również załączyć podpisany formularz pełnomocnictwa. Musi być ono zawsze udzielone na piśmie. Przedstawicielem skarżącego musi być adwokat, który ma prawo prowadzić praktykę w jednym z państw, które jest stroną konwencji, oraz jest mieszkańcem takiego państwa. Natomiast oprócz adwokata reprezentantem może być każda inna osoba, którą Trybunał dopuści do udziału w postępowaniu. W razie ustanowienia przedstawiciela Kancelaria Trybunału będzie prowadziła korespondencję wyłącznie z nim.
W drugiej części formularza podaje się informacje dotyczące stanu faktycznego. Opisuje się tam wydarzenia w takiej kolejności, w jakiej wystąpiły. Trzeba też podać daty zdarzeń. Gdyby zarzuty dotyczyły kilku różnych spraw, to wówczas każdą z nich opisuje się osobno.
Natomiast w trzeciej części formularza skarżący musi wyjaśnić, jakie przepisy Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności stanowią podstawę wysuwanych zarzutów i dlaczego wskazane fakty uzasadniają naruszenie przepisów.
W części czwartej skarżący przedstawia środki odwoławcze, które już wykorzystał. Wskazuje je osobno w zakresie każdego zarzutu. Powinien też wyjaśnić, czy istniały inne możliwości odwoływania się, a jeżeli ich nie wykorzystał, to musi wytłumaczyć, z jakiego powodu to nastąpiło.
1 5 1