Odpowiedzi

2010-03-07T19:17:26+01:00
Demokracja pośrednia (przedstawicielska) to rodzaj demokracji, gdzie decyzje podejmują przedstawiciele społeczeństwa wybrani w wyborach. Model ten jest zastosowany w większości państw demokratycznych, m.in. w Polsce.

Demokracja bezpośrednia -system polityczny, w którym decyzje podejmuje się przez głosowanie ludowe (plebiscyt, referendum), w którym wziąć udział mogą wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. W demokracji bezpośredniej, w porównaniu do obecnej w większości państw zachodnich demokracji pośredniej, obywatele mają większy i bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje.

zasady:
-rządzi lud,
-większośc decyzji podejmuje lud.

historia demokracji:Demokracja to ustrój państwa, który swoje początki ma aż w starożytności. Nawet ówcześni ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że podstawą dobrze prosperującego państwa jest zadowolony i niebuntujący się lud. Dlatego też i z wielu jeszcze innych przyczyn, o których będziemy mówić w tym tekście, wprowadzono DEMOKRACJĘ (od greckiego słowa "demos" czyli lud i "kratos" czyli władza). Rządy demokratyczne to rządy wolnego i równego pod względem prawa ludu, który sam wybiera reprezentującego go osoby, sprawujące poszczególne urzędy w państwie przez określony czas.
6 3 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T19:35:17+01:00
Historia Demokracji:
- Kształtowała się od końca VI w., w niektórych polis starożytnej Grecji.
- Najbardziej znana jest demokracja ateńska
- W Atenach suwerenna władza należała do ludu.
- Demokracja Ateńska miała charakter bezpośredni
- Najważniejsze decyzje podejmowało Zgromadzenie Ludowe
- Władza wykonawcza należała do rady pięciuset

Podstawowe zasady demokracji:
* Zasada suwerenności narodu ( najwyższą władze w państwie sprawuje naród)
* Zasada reprezentacji ( naród nei sprawuje bezpośrednio władzy, ale wybiera do tego ich reprezentantów)
* Zasada poszanowanie praw mniejszości
* Zasada podziału władzy ( ustawodawcza, wukonawcza, sądownicza)
* Zasada państwa prawa i konstytucjonalizmu
* Zasada pluralizmu ( możliwość istnienia i poszanowania różnych poglądów, form życia politycznego, społecznego i gospodarczego

Demokracja bezpośrednia:
Formy demokracji bezpośredniej
* referendum ( głosowanie obywateli mających czynne prawo wyborcze)
* Inicjatywa ludowa ( to prawo części obywateli do zgłaszania swoich propozycji zmian w prawie)
* Weto ludowe ( prawo obywateli do wyrażania sprzeciwu wobec ustaw uchwalonych przez parlament)
* Recall ( prawo do odwołania urzędników pochodzących z wyborów powszechnych)
* plebiscyt
* Zgromadzenie ludowe
Zalety demokracji bezpośredniej
* stwarza obywatelom możliwość bezpośredniego wpływu na bieg spraw państwowych
* umożliwia opozycji wpływanie na bieg spraw państwowych
* pozwala rozwiązać konflikty i podejmować decyzje w sprawach kontrowersyjnych
Wady;
* przedłuża proces decyzyjny
* możn prowadzić do osłabienia parlamentu

Demokracja pośrednia:
Wybory ( proces wyłaniania przez obywateli spośród kandydatów osób które będą piastować najwyższe stanowiska. Prawo wyborcze dzielimy na czynne ( możliwość wybierania) i bierne ( możliwość bycia wybieranym
7 2 7