Zad1.Prawo stałości składu stwierdza że każdy związek chemiczny ma ściśle okreslony skład.Czy słuszne będzie stwierdzenie odwrotne: określonnemu składowi(procentowemu) odpowiada ściśle okresony związek chemiczny? Uzasadnienie zilustrowac przykładami...
Zad2.Stosunek masowy żelaza do tlenu w tlenku żelaza(II) wynosi 7:2,a stosunek żelaza do tlenu w tlenku zelaza(III)wynosi 7:3.Czy fakty te stanowią wyjątek od prawa stałości składu.Odpowiedz uzasadnij.

Za odpowiedź daję 65 punktów...Nie wierzysz??To się przekonasz...:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T04:27:41+01:00
Witaj
1/Twierdzenie odwrotne nie jest słuszne, dowodem na to jest m.in. cały
szereg homologiczny alkenów CnH2n, w którym wszystkie homologi mają ten
sam skład procentowy 85,71% C i 14,29% H, a są zupełnie innymi związkami.
Podobnie acetylen C2H2 i benzen C6H6.

2/Nie stanowią one wyjątku od prawa stałości składu ponieważ FeO i Fe2O3
są całkiem odmiennymi związkami i prawo to stosuje się osobno do każdego
z nich, tak jak do N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4 czy N2O5. Związki te są
natomiast dowodem na słuszność prawa stosunków wielokrotnych Daltona
mówiące, że jeśli 2 pierwiastki tworzą ze sobą 2 lub więcej związków chemicz-
nych, to ilości wagowe jednego pierwiastka łączące się w tych związkach
z tą samą ilością wagową drugiego pierwiastka, mają się do siebie jak
niewielkie liczby naturalne.

..........................pozdrawiam
9 4 9