Potrzebne mi najpóźniej na jutro. Od razu mówię, że każdą któtką odpowiedź gdzie NIE BĘDZIE WSZYSTKIEGO lub BĘDZIE ZA MAŁO albo ŹLE to BĘDĘ USUWAĆ.

Potrzebuję abyście napisali mi kiedy czyli w jakich sytuacjach używa się danych czasów: Present Continuous, Present Simple, Past Continuous, Past Simple.
Np.:Present Continuous: do opisywania ilustracji. Aha apropo czasów Past Simple i Past Continuous to chcę takie jakby porównanie, że jednego w czynności krótkiej, a drugiego gdy jest czynność długa.

ZŁE, KRÓTKIE, NIE NA TEMAT I NIE WYCZERPUJĄCE TEMAT ODPOWIEDZI BĘDĘ USUWAĆ!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-29T22:01:13+01:00
Present Continuous

Czasu Present Continuous używamy:

1. Opisując czynności, które dzieją się w momencie mówienia o nich.

np. We are waiting for taxi. - czekamy na taksówkę

2. Używamy go także do opisu czynności, które nie muszą trwać dokładnie w chwili mówienia o nich, ale trwają dłuższy czas
np.
I'm taking Eglish lessons. - chodzę na lekcje angielskiego

3. W planach na bliską przyszłość.
np.
I'm having a date with Kate next week. - mam randkę z Kate w przyszłym tygodniu


4. Jeśli opisujemy czynność powtarzającą się lecz nie jest to "stała" cecha człowieka lub uczucia.
np.
Why are you being so naughty today?!
-
Dlaczego dzisiaj jesteś taki niegrzeczny?! (wyjątkowo dziś jest taki)

Aby utworzyć zdanie w Present Continuous

- odpowiednią formę czasownika być,
- do czasownika dodajemy końcówkę -ing.

Oto przykład:

John is painting a picutre. Jan maluje obraz. (w tej chwili)

Najpierw mamy osobę John, formę czasownika być (is). Następnie dodajemy do czasownika (paint) końcówkę -ing i dopełnienie - w tym wypadku słowo picture.

Oto formy czasownika to be dla wszystkich osób:

liczba pojedyncza
1 os
I am

2 os
you are

3 os
he is
she is
it is

liczba mnoga

we are

you are

they areTworzenie właściwej formy czasownika , do podstawowej formy dodajemy końcówkę -ing
np.
paint » painting malować
read » reading czytać
listen » listening słuchać

Pyttania tworzymy poprzez inwersje he is playing - Is he playing

Przeczenia poprzez
is not » isn't
are not » aren't

Present Simple

Czasu Present Simple używamy:
1. Mówiąc o czynnościach stałych, rutynowych, powtarzających się.

I love you. Kocham cię.

2. Opisujemy rzeczy, które zawsze są prawdziwe; zjawiska:

np.
Water boils at 100°C. Woda gotuje się przy 100 stopniach

3. czynności dziejące się przez dłuższy czas

Johny lives in Poland. Janek mieszka w polsce.


Zdania w Present Simple tworzymy za pomocą czasownika w podstawowej formie i osoby wykonującej czynność.

Np.

I always eat salad for breakfast. Zawsze jem sałatę na śniadanie.

w trzeciej osobie do czasownika dodajemy końcówkę -s
np.
make
makes - robi

Pytania tworzymy za pomocą operatora Do i Does- w 3 os l poj


Do you like school? Lubisz szkołę?
Does he smoke? Czy on pali?


Przeczenia za pomocą do not i does not

I don't go to school on Sundays. Nie chodzę do szkoły w niedziele.Past Simple

Past Simple opisuje jedynie wydarzenia z przeszłości

Tworząc zdania do czasownika dodajemy koncówke -ed a w przypadku czasownika nieregularnego drugą formę

np.
live - lived mieszkać
speak - spoke mówić


Przeczenia za pomocą operatora did not » didn't

W pytaniach operator idzie na 1 miejsce

Did you see that? Widziałeś to?

forma czasonika w pytaniach jest podstawowa !!!Past Continuous

Czasu Past Continuous używamy:
- do mówienia o wydarzeniach trwających w określonym momencie w przeszłości.

Bardzo często do opisu kiedy dana czynność trwała, używamy drugiego zdania w Past Simple.

np.I was watching TV when the telephone rang.
(pierwsza Past C. a druga część Past S.)
Oglądałem telewizję, kiedy zadzwonił telefon.


Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present Continuous z tym, że wyraża czynność trwającą określony czas w przeszłości. Różnica tkwi w wyrazie być to be - zamiast formy teraźniejszej używamy formy czasu przeszłego. Past Continuous jest trybem niedokonanym.

liczba pojedyncza
1 os
I was
2 os
you were
3 os
he was
she was
it was


liczba mnoga

we were

you were

they were

np.
What were you doing on Friday? Co robiliście w piątek?


Pytanie tworzymy przez inwersję:
np.
Was KAte writing the letter all day yesterday?

Czy Kate pisał list przez cały wczorajszy dzień?

do przeczeń używamy
was not » wasn't
were not » weren't