Odpowiedzi

2010-03-08T20:29:08+01:00
PAST SIMPLE
She spoke to Mary two days ago. Ona rozmawiała z Mary dwa dni temu.
We went to the station and bought tickets. Poszliśmy na stację i kupiliśmy bilety.
I visited Spain last year. Odwiedziłem Hiszpanię w zeszłym roku.
They were very happy when they heard the news. Oni byli bardzo szczęśliwi, kiedy usłyszeli tę wiadomość.
I wanted to buy this book but it cost too much. Chciałam kupić tę książkę, ale za dużo kosztowała.
We spent our holidays there - we had a great time. Spędziliśmy tam wakacje - wspaniale się bawiliśmy.
They tried the soup but it was too hot to eat. Spróbowali zupy, ale była za gorąca do jedzenia.
PAST CONTINOUS
Tom was writing the letter all day yesterday. Tom pisał list przez cały wczorajszy dzień.
Yesterday at about eight we were listening to the music. Wczoraj około ósmej słuchaliśmy muzyki.
What were you doing on Friday? Co robiliście w piątek?
He wasn't working in the garden two days ago. On nie pracował w ogrodzie dwa dni temu.
Yesterday at 4 o'clock he was still sleeping. [Wczoraj o godzinei 4 wciąż jeszcze spał]
They were jumping and shouting. [Skakali i krzyczeli]
I was working at home when I heard the news. [Pracowałem w domu kiedy usłyszałem wiadomość]
1 5 1
2010-03-08T20:35:17+01:00
Past simple :
1. I went home, made dinner, and watched TV.
2. I got up at 6 o'clock
3. She didn't play with us yesterday
4. We played football when we were children
5. I studied math when I was at school
6. I bought this car when I was abroad
7. I cooked this dinner when you was in work

Past continous :
1. Tom was writing the letter all day yesterday
2. Yesterday at about eight we were listening to the music.
3. What were you doing on Friday ?
4. He wasn't working in the garden two days ago.
5. I was working in home last weekend
6. I was studying English.
7. I was watching TV when the telephone rang
1 5 1