Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-09T15:57:12+01:00
Podstawowe zadania statutowe PCK to praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy:

* Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego;
Prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych. Współpracuje z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego (Konwencji Genewskich). W czasie konfliktu zbrojnego wspomaga wojskową i cywilną służbę zdrowia.

* Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań;
Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża, z siedzibą w Warszawie, ma na celu odnajdywanie zaginionych podczas wojen i łączenie rodzin.

* Promocja honorowego krwiodawstwa;

* Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą;
Niesie pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowujemy społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacjach podobnych kryzysów.

* Opieka i pomoc socjalna;
Działa na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych. Prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

* Promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych;
Przeciwdziała uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówi o profilaktyce chorób nowotworowych i zakażnych.

* Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE;
Jest liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

* Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat;
Jednym z priorytetów jest działalność wśród dzieci i młodzieży. Liczne kampanie i programy są bezpośrednio do nich kierowane. Organizujemy kolonie letnie i zimowe, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne.
48 4 48