Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T15:45:15+01:00
1. P0lska jak0 dem0kratyczne panstw0 prawne 0piera sw0ją działaln0sc na zasadach 0kreslanych w k0nstytucji. k0nstytucja jest zbi0rem p0dstaw0wych zasad funkcj0n0wania panstwa kt0ry 0kresla uprawnienia, sp0s0bp0w0ływania i strukture 0rgan0w władzy 0raz p0dstwa0we prawa i 0b0wiazki 0bywateli.

2. Jest ustawą zasadniczą p0niewaz wszystkie inne akty musza byc z nią zg0dne.

3. Zasady:
-Zasada suwerenn0ści nar0du
-zasada p0działu władzy
-zasada pluralizmu p0lityczneg0
-zasada państwa prawneg0

4. K0nk0rdat- um0wa zawierana mdz papieżem jak0 zwierzchnikiem k0sci0ła kat0lickieg0 a przedstawicielem daneg0 panstwa. N0rmuje st0sunki miedzy władzą swiecką i k0scielną w tym panstwie 0raz 0kresla zakres k0mpetencji 0bu str0n.
7 3 7