Odpowiedzi

2010-03-09T17:51:14+01:00
Mniej więcej w połowie ubiegłego roku Instytut na rzecz Ekorozwoju zapoczątkował proces ustalania stanowisk polskich organizacji ekologicznych w zakresie integracji z Unią Europejską. Celem podjętych działań było określenie potencjalnego wpływu procesu integracji z UE na stan środowiska w Polsce, nie podejmując się jednak odpowiedzi na pytanie czy organizacje ekologiczne powinny wspierać ten proces czy też się mu przeciwstawić. W wyniku wspólnej pracy przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji powstały opracowania wskazujące na zagrożenia i szanse związane w procesem integracji europejskiej w zakresie transportu, ochrony przyrody, gospodarki energetycznej, gospodarki odpadami (głównie komunalnymi) oraz rolnictwa i terenów wiejskich. Każde z kilkunastostronicowych stanowisk zawiera uzasadnienie wyboru tematu (niektóre stanowiska nie obejmowały całości zagadnienia, np. stanowisko "odpadowe" nie odnosi się do odpadów przemysłowych), charakterystykę stanu obecnego, zastrzeżenia POE do tego stanu, przewidywane zmiany (pozytywne i negatywne) wynikające z przystąpienia do Unii Europejskiej, zalecenia dla polityków (negocjatorów) jakie działania powinni podjąć aby proces integracji korzystnie wpłynął na stan środowiska, wreszcie sugestie dla POE w jaki sposób mogą oddziaływać na proces integracji i przemiany z nim związane.