Tekst IV

Przesłanie Papieża Jana Pawła II do Sejmu i Senatu RP

,,(...) Spotkanie dzisiejsze posiada wieloraką wymowę symboliczną.Po raz pierwszy Papież przemawia do połączonych izb polskiego parlamentu , Papież Polak , w obecnoiści władzy wykonawczej , władzy sądowniczej , przy udziale korpusu dyplomatycznego . Trudno w tej chwili nie wspomnieć o długiej ,sięgającej XV wieku historii polskiego Sejmu czy też o chlubnym świadectwie ustawodawczej mądrości naszych przodkóww , jakim była Konstytucja 3 Maja z 1791 roku.Dziś, w tym miejscu,w jakiś sposób szczególny uświadamiamy sobie zasadniczą rolę , jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny,którego fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek i pełna prawda o człowieku , jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty,której na imę naród.
(...)
Dzieląc radość z pozytywnych przemian ,jakie dokonują się w Polsce na naszych oczach ,winniśmy sobie również uświadomić,że w wolnym społeczeństwie muszą istnieć wartości zabezpieczające najwyższe dobro całego człowieka .Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata bardziej ludziego i sprawiedliwego.Pragnąłbym życzyć polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życiu publicznym ,by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa,które otacza szczególną troską rodzinę,życie ludzkie wychowanie młodego pokolenia,respektuje prawo do pracy ,widzi istote sprawy całego narodu i jest wrażliwe na poterzeby konkretnego człowieka ,szczególnie ubogiego i słabego.
(...)
11 czerwca 1999 t.Jego Świątobliwości Papież Jan Paweł II przybył do Sejmu i Senatu RP. Po raz pierwszy w historii papież spotkał się z parlamentem narodowym.

Zad.1 Wyraz,przesłanie" został użyty w znaczeniu:
a.żądanie,nakaz
b.propozycja,prośba
c.konkluzja,puenta
d.wniosek,morał
2.Na czym polega symbolicznawymowa wizyty Jana Pawła II w sejmie i senacie RP?
a.to pierwsze spotkanie papieża z politykami
b.to pierwsza wizyta paieża-Polaka w swpojej ojczyżnie
c.Zwierzchnik Kościola katolickiego o polskim rodowodzie odwiedził parlament wolnegto kraju.
d.to pierwsze w historii świata wystąpienie papieża w roli posła sejmowego
3.
co - zdaniem papieża-jest podstawą dla prawa ustanowionego przez władzę ?
a.dobro państwa
b.dązanie do dobrobytu
c.Posłuszeństwo wobec państw
d.dobro człowieka
4.Podaj 2 cechy państwa,którego zwolennikiem jest papież.
1..................................
2..................................
5.O które grupy społeczne powinni szczególnie zadbać politycy i na jakie elementy życia społecznego zwrócić uwagę?
......................................
6.Na podstawie dołączonych tekstów kultury podaj 3 rzeczowniki określające nastrój panujący wśród zwolenników Konstytucji 3 maja.
1...........................................................
2...........................................................
3...........................................................
7.Narrator tekstu Kazimierza Bartoszewicza (pierwszy tekst żródłowy ) to bezstronny obserwator czy osoba o konkretnym poglądzie politycznym ? Uzasadnij swoje stanowisko.
.........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
8.Który tekst Kazimierza Bartoszewicza czy Adama Mickiewicz jest bliższy obrazowi Jana Matejki? Dlaczegto tak sądzisz ?
.............................................................................................
............................................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:59:09+01:00
1a
2c
3a
4 demokratyczne
ekonomiczne
5 na poterzeby konkretnego człowieka ,szczególnie ubogiego i słabego.
6radość dobro życzliwość
7 Jest to bezstronny obserwator (narrator) który opisuje przebieg wydarzeń związanych z przybyciem Papieża do Sejmu i Senatu
8.Adama Mickiewicza ponieważ Mickiewicz bardziej przejrzyście opisał wszystkie wydarzenia związanie z tym obrazem
2 5 2