Odpowiedzi

2010-03-09T19:05:37+01:00
Art. 2 ust. 2 ustawy wskazuje, które z mniejszości uważa się za mniejszości narodowe w rozumieniu tej ustawy. Ustawa wymienia w tym zakresie (w kolejności alfabetycznej) mniejszości: białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską i żydowską. Ponadto w art. 2 ust. 4 ustawy wymienia się mniejszości, uznane za mniejszości etniczne w rozumieniu ustawy: karaimską, łemkowską, romską i tatarską.

Od regulacji ustawowych należy odróżnić wyniki spisów powszechnych. W arkuszach spisowych ankieterzy zaznaczali m.in. odpowiedzi na pytania o narodowość ankietowanych według ich własnych wskazań. W związku z powyższym ankietowani mieli możliwość zarówno wskazania fikcyjnych narodowości, jak i identyfikowania się z mniejszością, która nie spełnia ustawowych kryteriów zakwalifikowania jej do mniejszości narodowej w rozumieniu ustawy. W związku z powyższym na liście wyników spisu powszechnego widnieć mogą mniejszości niewymieniane w ustawie
5 2 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:08:23+01:00
1. Prawo do swobody wyznania i poglądów

2. Prawo do nauki w języku ojczystym.

3. Stwierdza, że nikt nie może być zobowiązany do udowodnienia własnej przynależności do danej mniejszości.
9 4 9