Odpowiedzi

2009-10-22T20:45:13+02:00
Literatura - Ksiązki


Bibliografia Ziemi wodzisławskiej - Publikacje książkowe:
Boroń I.,1995, Handel Górnego Śląska z Krakowem w dobie wojny trzydziestoletniej (1918-1648), Gliwice.
Cichy K.2003, Wodzisław Śląski nasze miasto. Historia. Kultura. Ludzie, Rybnik.
Cichy K., 2005, Krajobrazy Ziemi Wodzisławskiej. Środowisko. Przyroda. Ludzie, Rybnik.
Cieślak J., Nowak J., Newerla P., Wawoczny G., 2005, Dzieje parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu, Racibórz.
Cimała B., 1994, Żory zarys dziejów, Żory.
Cimała B., Delowicz J., Porwoł P., 1994, Żory zarys dziejów - wypisy, Żory.
Cimała B., Porwoł P., Wieczorek W.,1985, Wypisy do dziejów Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, Opole.
Conrads N., 2005, Książęta i stany. Historia Śląska (1469-1740), Wrocław.
Czapliński M., 2002, (red.), Historia Śląska, Wrocław.
Czechowicz B., 2005, Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza, Warszawa.
Delowicz J.,2002, Gmina wyznania mojżeszowego w Żorach 1511-1 540. Z badań na historią miasta, Żory.
Durdík T., 2000, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha.
Dziedzictwo kulturowe wsi województwa śląskiego, 2006, Katowice.
Encyklopedia powstań śląskich, 1982, Opole.
Fajer M., 1997, Rudy żelaza w dawnym hutnictwie górnośląskim, Scripta Rudensia, 7.
Foltyn E. M.,2000, Materiały archeologiczne do poznania starszych wieków średnich na Górnym Śląsku, Cieszyn.
Foltyn E. M.,1998, Podstawy gospodarcze wczesnośredniowiecznej społeczności plemiennej na Górnym Śląsku, Katowice.
Foltyn E. M. Szydłowski J., Foltyn E., 2004, Archeologia regionu cieszyńskiego. Stan badań, Katowice.
Fukala R., 2007, Slezsko, neznámá zemĕ Koruny České. Knížecí a stavovské Slezsko do roku 1740, České Budĕjovice
Furmanek M., S. Kulpa, 2003, Zamek wodzisławski i jego właściciele, Wodzisław Śląski.
Furmanek M., S. Kulpa S., K. Witosz, 2005, Wodzisław Śląski-Karviná. Karty z przeszłości, Wodzisław Śląski.
Furmanek M., S.Kulpa, K.Witosz, 2006, Wodzisław Śląski a dziedzictwo europejskie. 750-lecie miasta, Wodzisław Śląski.
Furmanek M., M. Michnik (red.), 2003 Początki i rozwój miast Górnego Śląska w świetle badań interdyscyplinarnych, Gliwice.
Grabiec A., Kloch B., 2006, Kościół P.W. Św. Antoniego w Rybniku, Rybnik.
Gruszczyk M., 2004, Zatrzymane w pamięci. Dawny powiat rybnicki na pocztówce, Rybnik.
Historia Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski 2007.
Horwat K., 1996, Formowanie się miast księstwa opolsko-raciborskiego do połowy XIV wieku, Gliwice-Rzeszów.
Horwat J.,2002, Księstwo opolskie i jego podziały do 1532 r., Rzeszów.
Jakubczyk D. 2007, Skarby historii, kultury i sztuki gmin pogranicza Gorzyce i Dolna Lutynia, Gorzyce.
Janoušek E.,1995, Paměkti města Letovic, Letovice.
Jasiński T., 1977, Rodowód Piastów śląskich, t. 3, Wrocław.
Kaźmierczyk J., Macewicz K., Wuszkan S.,1977, Studia i materiały do dziejów Opolszczyzny wczesnośredniowiecznej, Opole.
Kloch B., 2002, Rybnik w średniowieczu. Z dziejów miasta i okolic do pierwszej połowy XIV wieku, Rybnik.
Klistała J., 2006, Martyrologium mieszkańców Ziemi Rybnickiej, Wodzisławia Śląskiego, Żor, Raciborza w latach 1939-1945, Słownik Bibliograficzny, Bielsko-Biała.
Korta W.,2003, Historia Śląska do 1763 roku, Warszawa.
Kouřil P., D. Prix, M. Wihoda, 2000, Hrady českého Szelska, Brno-Opava.
Kouřil P., 1994, Slovanské osídlení Českého Slezska, Brno-Ćeský Tĕšín.
Kowol K., 1939, Historia Dekanatu Pszowskiego, Katowice.
Kuzio-Podrucki A., 2003, Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu, Bytom
Kwak J.,1994, Kultura materialna i umysłowa mieszczan górnośląskich w dobie reformacji i kontrreformacji,
Libura I,1984, Z dziejów domowych powiatu. Gawęda o ziemi rybnickiej, Opole.
Ligęza J. (red.) 1970,, Ziemia rybnicko – wodzisławska, Katowice.
Majewski A.,1987, Zamek w Niedzicy, Kraków.
Martinek B., Kravar Z., 2001, Vítkov. Z historie města, Vitkov .
Matuszczyk J., 1989, Studia nad kościołami drewnianymi na Górnym Śląsku, Bytom.
Matuszczyk-Kotulska A., 2006, Pszów sanktuarium nadziei, Pszów.
Matuszczyk-Kotulska A., 1997, Rydułtowy zarys dziejów, Rydułtowy.
Mika N., 2002, Racibórz w obliczu najazdów tatarskich i zagrożenia wałaskiego, Racibórz.
Mika N., 2006, Mieszko, syn Władysława II Wygnańca, książę raciborski i pan Krakowa – dzielnicowy władca Polski, Racibórz.
Mika N., G. Wawoczny G., 2000, Książęta opolsko-raciborscy. Wybrane postacie, Racibórz.
Müller K., Žáček R., 2006, Opava, Opava
Musioł J., 1983, Ślązacy, Katowice.
Musioł J., 2000, Od Wallenroda do Kordiana: dramatyczne Ślązaków wybory, Katowice.
Newerla P., Wawoczny G., 2007, Zamki i pałace dorzecza Górnej Odry, Racibórz
Opactwo cysterskie w Rudach na Górnym Śląsku w świetle badań terenowych w latach 1992 - 1995, 2001, Katowice
Orzechowski K.,2005, Historia ustroju Śląska 1202-1740, Wrocław.
Panic I.,1992, Historia osadnictwa w księstwie opolskim we wczesnym średniowieczu, Katowice.
Panic I.,2000, Żory we wczesnym średniowieczu. Z badań nad historią miasta, Żory.
Panic I.,2002, Żory pod rządami Przemyślidów i Habsburgów. Z badań nad historią miasta w latach 1327-1742, Żory.
Paszkiewicz B., 2000, Pieniądz górnośląski w średniowieczu, Lublin.
Paukert J., 1981 Státní zámek Lysice, Brno.
Piekalski J., 1999, Od Koloni do Krakowa, Wrocław.
Pilnáček J., 1992, Rody starého Slezska, t. 2, Brno.
Pilnáček J., 1996, Staromoravšti rodové, Brno.
Plaček M., 2001, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku, Praha.
Popiołek K., 1976, Śląskie dzieje, Warszawa - Kraków.
Porwoł P., (brw) Wodzisław Śląski, Wodzisław Śląski.
Porwoł P., 2002, Tropem figur św. Jana Nepomucena.
Porwoł P., 2005, Małe formy architektury sakralnej. Kapliczki. Figury. Krzyże, Wodzisław Śląski.
Pośpiech J., 1987, Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole.
Rohlík M., (red.) 1961, Opavské zemské desky. Knihy zadní, Opava.
Sadowski T., 2001, Książęta opolscy i ich państwo, Wrocław.
Sauer I., 2007, Pieśniczki od Wodzisławia ze skarbczyka Ireny Sauer, Wodzisław Śląski.
Słownik bibliograficzny Ziemi Pszczyńskiej (brw), red. A.Łysko, Pszczyna.
Skarby Ziemi Wydarte, Katowice 2005.
Siemko P., 2006, Dawny krajobraz Górnego Śląska, Jastrzębie Zdrój.
Siemko P., 2001, Nie zachowane kościoły drewniane Górnego Śląska, Katowice
Sienkiewicz W., 1983, Średniowieczne nazwy miejscowe ziemi Rybnickiej, Kroniki Rybnickie, t. 1.
Sperka J.,1995, Władysław (Opolski), (w:) Książęta i księżne Górnego Śląska, Katowice.
Szydłowski J., Pierzyna W., 1970, Lubomia. Gród plemienny Gołęszyców, Bytom.
Wawoczny G., 2005, Kuchnia raciborska. Podróże kulinarne po dawnej i obecnej ziemi raciborskiej, Racibórz
Wawoczny G., 2004, Tajemnice ziemi rybnickiej i wodzisławskiej, Racibórz.
Weltzel A., 1997, Historia miasta Żory na Górnym Śląsku, Żory.
Wodziński M.,1996, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII-XVIII wieku, Wrocław.
Wodzisław Śląski. 750 lat do przodu, 2007, Wodzisław Śląski.
Witowski C. T., 1998, Herbarz pszczyński. Księga ziemian, rycerzy, władyków i panoszy Wolnego Pszczyńskiego Państwa Stanowego, Pszczyna.
Z kart historii Powiatu Rybnickiego, Rybnik 2008.Broszury:
Małecki M., 1994, Najazd Tatarów na ziemię rybnicko-wodzislawską i raciborską w 1241 roku, Wodzisław.
Małecki M., 1997, Konstancja – księżna wodzisławska i jej księstwo, Wodzisław Śląski.
Małecki M., 2000, Krzyże pokutne na ziemi wodzisławskiej i pszczyńskiej, Warszawa.
Mroczek K., 2002, Dzieje wodzisławskich Żydów, Wodzisław Śląski.
Musioł L., 1957, Wodzisław 1257 – 1957. Krótki zarys dziejów miasta, opracowany źródłowo z okazji 700-lecia istnienia Wodzisławia przez Ludwika Musioła, Katowice.
Porwoł P., 1987, Z dziejów wodzisławskiego rzemiosła, Wodzisław Śląski.
Porwoł P.,1999, Kościół drewniany p.w. Wszystkich Świętych w Łaziskach nad Olzą, Wodzisław Śląski.
Porwoł P., 2000, Kościół ewangelicki (pofranciszkański) p.w. Trójcy w Wodzisławiu Śl., Wodzisław Śląski.
Porwoł P., 2002 Zespół pałacowo-parkowy w Gorzycach, seria: Zabytki Powiatu Wodzisławskiego, Wodzisław Śląski.
Porwoł P., 2003, Bazylika p.w. Narodzenia NMP w Pszowie, Wodzisław Śląski.
Porwoł P.,2004, Figura św. Jana Nepomucena sprzed wodzisławskiego zamku, Wodzisław Śląski.
Porwoł P., 2004, Kościół drewniany p.w. Świętej Anny w Gołkowicach, Wodzisław Śląski.
Porwoł P., 2005, Osiedla robotnicze w Radlinie i Pszowie, Wodzisław Śląski.
Porwoł P., 2006, Kościół p.w. Wniebowzięcia Najśw.Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski.
Porwoł P., 2007, Zespół pałacowo - parkowy w Kokoszycach, Wodzisław Śląski.http://muzeum.wodzislaw.pl/strona/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=42&Itemid=69

mam nadzieje że o to chodziło
;p

1 5 1