Odpowiedzi

2010-03-09T20:49:33+01:00
Cw1*m1*(t1-tk)=Cw2*m2* (tk-t2)
4200*2*(0-tk)=800*1*(tk-80)
8400(0-tk)=800(tk-80)
-8400tk=800tk-64000
55600=800tk/800
tk=69.5[C]