Odpowiedzi

2009-10-22T21:43:18+02:00
Kompetencje dyrektora szkoły :

- sprawuje nadzór pedagogiczny
- kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą oraz reprezentuje ją na zewnątrz
- planuje i organizuje pracę zgodnie z potrzebami środowiska szkolnego, zasadami higieny pracy umysłowej
- stwarza właściwą atmosferę pracy opartą na wzajemnej życzliwości i szacunku.

kompetencje rady pedagogicznej:

- zatwierdzanie planów pracy szkoły
- zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
- podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły

kompetencje kuratorium:

- sporządzenie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych komórkom organizacyjnym kuratorium
- opiniowanie projektów aktów prawnych z wykorzystywaniem informacji przekazanych przez wydziały i delegatury
12 4 12