Odpowiedzi

2010-03-09T20:48:18+01:00
A)Ba(OH)2 + 2 HNO3 -----> Ba(NO3)2 + 2H2O
Ba²⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + 2NO₃⁻ → Ba²⁺ + 2NO₃⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ → 2H₂O
b)2KOH + H2SO4 -----> K2SO4 + 2H2O
2K⁺ + 2OH⁻ + 2H⁺ + SO₄²⁻ → 2K⁺ + SO₄²⁻ + 2H₂O
2OH⁻ + 2H⁺ → 2H₂O