Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T21:16:55+01:00
-obalenie monarchii
-wzrost ważności parlamentu francuskiego
-nadanie praw III klasy (mieszczaństwo, chłopstwo - stalowili wtedy 98% ludności francuskiej)
-ścięcie króla
-ograniczenie wpływów kościoła
2010-03-09T21:19:30+01:00
Skutki Rewolucji Francuskiej możemy podzielić na cztery dziedziny to jest : skutki polityczne, skutki ekonomiczne, skutki społeczne, skutki kulturowe (ideologiczne).

Skutki polityczne:
22 IX 1792 roku nastąpiła zmiana ustroju politycznego z monarchii absolutnej- władza absolutnego monarchy „z łaski Bożej” republiki. Dzięki rewolucji do władzy dopuszczona został burżuazja. Jej idee wywarły ogromny wpływ na całą Europę, przyspieszając proces tworzenia się nowoczesnych państw narodowych.

Skutki społeczne:
Zaliczyć do nich możemy wyżej wymienioną Deklaracje Praw Człowieka i Obywatela. Prawa polityczne nie zależały już od pochodzenia lub majątku. Równości wobec prawa nie miała być równoznaczna z równością praw. Nastąpiła Świadoma dechrystianizacji całej kultury i wszystkich obyczajów. Umieszczeniu człowieka na miejscu Boga, a wiec o radykalnej zmianie w światopoglądzie (przejście od biblijnego teocentryzmu do pogańskiego antropocentryzmu, a następnie do antropocentryzmu bezbożnego, absolutnego i samowystarczającego). Pojawił się kult człowieka. Wprowadzono pojęcia umowy społecznej jako podstawy życia społeczeństwa, łącznic z przyjęciem ówczesnych ideologii, zwłaszcza liberalizmu i indywidualizmu, zastosowanych do wszystkich aspektów żyda społecznego, gospodarczego, politycznego i kulturalnego, a zwłaszcza, ładu prawnego. Nastąpiła Całkowitej sekularyzacji społeczeństwa i kultury, urzeczywistnionej pod porywającym hasłem - wziętym z Ewangelii -„Wolności, Równości i Braterstwa.”