1.Których grup ludności nie zaliczano w przedrewolucyjnej Francji do stanu Francji?
a. burżuazji
b. szlachty
c. inteligencji
d. duchowieństwa
e. rzemieślników
f. chłopów
g. biedoty miejskiej
h. robotników zatrudnionych w manufakturach
i. kupców
2.W jakiej kolejności nastąpiły zmiany systemu sprawowania rządów we Francji w okresie rewolucji? Jeden z wymienionych systemów rządów wystąpił 2 razy!
a. republika
b. monarchia konstytucyjna
c. monarchia absolutna
d. republika - dyktaturta jakobinów
3.Które z podanych niżej wydarzeń miało miejsce najpóźniej?
a. konfederacja barska
b. elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
c. I rozbiór Polski
d. powołanie Komisji Edukacji Narodowej.
4.Stronnictwo partriotyczne w Sejmie Wielkim dażyło się:
a. wzmocnienia władzy królewskiej w oparciu o Radę Nieustającą i Rosja
b. przeprowadzenia reform politycznych, powiększenia armii
c. obrony rządów magnackich i przywilejów szlacheckich
d. osłabienia władzy królewskiej i przeciwdziaółania reform
5. Któe z wymienionych wydarzeń miało miejsce najwcześniej?
a. III rozbiór Polski
b. uchwalenie konstytucji 3 maja
c. konfederacja targowicka
d. powstania kościuszkowskie
PS. w 1 pytaniu prawdziwych odpowiedzi może być kilka

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T13:18:41+01:00
1. e, f, g, h, i
2.c, d, a,b
3.d
4.b?
5.c