Odpowiedzi

2010-03-10T16:47:21+01:00

2 Ag +2 H2SO4 = Ag2SO4 + SO2 +2 H2O

3Cu+ 8HNO3----> 3Cu(NO3)2 + 2NO +4H2O


PbS + 4 HNO3 = Pb(NO3)2 + 2 NO2 + S + 2 H2O