Odpowiedzi

2009-10-23T16:47:04+02:00
Zasoby naturalne są to wszelkie występujące na Ziemi naturalne dobra możliwe do wykorzystania przez człowieka. Dzieli się je na:
-zaasoby odnawialne - uzupełniane w sposób ciągły lub sezonowo, np. roślinność, zwierzęta.
-zasoby nieodnawialne - ich ilość jest ograniczona, przez co mogą one ulec wyczerpanu, np. węgiel kamienny, ropa naftowa.
-zasoby częściowo odnawialne, np. gleby lub woda
2 2 2
2009-10-23T17:01:54+02:00
Celem zadania jest opracowanie wskaźników charakteryzujących wpływ rolnictwa na podstawowe zasoby środowiska rolniczego jakimi są atmosfera, klimat, woda i gleba oraz sprawdzenie ich przydatności do wykonywania okresowych ocen stanu tych zasobów w różnych przekrojach przestrzennych i czasowych. Wybór wskaźników uwzględniać będzie z jednej strony specyfikę rolnictwa polskiego i dostępność informacji, z drugiej zaś zobowiązania międzynarodowe Polski do składania raportów o przestrzeganiu wymogów ochrony środowiska w rolnictwie. Punktem wyjścia do wyboru i opracowania wskaźników będzie model D-S-R (Siły sterujące � Stan � Reakcja), którego uwzględnienie zalecane jest przez OECD oraz Unię Europejską. Wskaźniki zostaną dostosowane do oceny krótko-, średnio- i długoterminowych przemian zachodzących w środowisku rolniczym.
2 1 2
  • Użytkownik Zadane
2009-10-23T17:53:38+02:00
Glina wapno piasek drewno woda zelazo
2 4 2