Odpowiedzi

2010-03-10T18:50:47+01:00
Doniczka - do - ni - czka
domek - do - mek
klepsydra - kle - psy - dra
kangur - kan - gur
miejscowość - miej - sco - wość
czarny - czar - ny
eskimos - es - ki - mos
niebieski - nie - bie - ski
laleczka - la - le - czka
fioletowy - fio - le - to - wy
2010-03-10T18:52:04+01:00
Niedpowiedzialny nie-od-po-wie-dzia-lny
kontrastowanie- kon-tra-sto-wa-nie
korepetycje - ko-re-pe-ty-cje
porozumiewanie - po-ro-zu-mie-wa-nie
niewyobrażalnie- nie-wy-o-bra-żal-nie
niewiarygodnie - nie-wia-ry-go-dnie
pomarańczowy - po-ma-rań-czo-wy
logopeda- lo-go-pe-da
prawdopodobnie- praw-do-po-do-bnie
kiedykolwiek- kie-dy-kol-wiek

Proszę myślę że pomogłam ; )