POMOCY!!!!!!!
1.Reakcja z wodą bromową pozwala odróżnić :
a.alkany od alkenów b.alkeny od alkinów c. alkany od alkinów
d. odpowiedzi a i c są poprawne
2. Produktami spalania węglowodorów w powietrzu mogą być:
a. sadza i woda b. tlenek węgla i woda c. dwutlenek węgla i woda
d. wszystkie są poprawne
3.Zapalona świeca i iskrzące urządzenie elektryczne stanowią zagrożenie pożarowe w pomieszczeniach, w których
a. z uszkodzonego piecyka wydziela się gaz
b.gromadzą się duże ilości dwutlenku węgla
c.składany jest cement d.składany jest gips
4. Która z wymienionych substancji znalazła zastosowanie w palnikach służących do spawania metali?
a.metan b.tlenek węgla c. acetylen d.dwutlenek węgla
5. Związki należące do tego samego szeregu homologicznego:
a. mają jednakową liczbę grup -CH2-
b. kolejne związki różnią się grupą -CH2- i mają zbliżone właściwości chemiczne
c. mają taki sam stan skupienia
d. mają taką samą liczbę atomów węgla w cząsteczkach
6. W pięciu tygielkach umieszczono różne substancje organiczne i ostrożnie ogrzano. Zaobserwowano, że na dnie naczyń powstała czarna substancja. Na podstawie opisu tego doświadczenia można wywnioskować, że badane substancje zwierają:
a. wodór b.węgiel c.tlenek miedzi(II) d.tlen
7.Wskaż odpowiedź podającą substancje, w których węgiel występuje tylko w związkach:
a.dwutlenek węgla, węglan wapnia b. grafit, diament
c.węglan wapnia, diament d. sadza, dwutlenek węgla

1

Odpowiedzi

2010-03-10T18:56:30+01:00