Podane wyrazy podziel na podzime i zapożyczone.Wpisz je do tabeli,dzielac na sylaby.Podkreśl sylaby akcentowane.
a)ekonomika-
b)Afryka-
c)lingwistyka-
d)przemyka-
e)Kazika-
f)językoznastwo-
g)botanika-
h)bijatyka-

Podane wyrazy podziel na sylaby.Sprawdz w słowniku poprawnej polszczyzny,jak powinno się je akcentować.Podkreśl sylaby akcentowane.Wyrazy akcentowane inaczej niż na przedostatniej sylabie wypisz innym kolorem.
a)nauka-
bmaksimum-
c)ryzyko-
d)kapitan-
e)ekipa-
f)prezydent-
g)liceum-
h)opera-
i)oficer-
j)muzeum-
k)wizyta-
l)repertuar-
m)kryterium-
n)uniwersytet-
o)technikum-
p)atmosfera-

1

Odpowiedzi

2009-10-23T19:36:13+02:00
1. Zapożyczone:
e-ko-NO-mi-ka
A-fry-ka (akcent na A)
lin-GWI-sty-ka
bo-TA-ni-ka
bi-JA-ty-ka
Rodzime:
Ka-ZI-ka
prze-MY-ka
ję-zy-ko-ZNAW-stwo

2. NA-u-ka
MA-ksi-mum
RY-zy-ko
KA-pi-tan
E-ki-pa
PRE-zy-dent
LI-ce-um
O-pe-ra
O-fi-cer
MU-ze-um
WI-zy-ta
re-PER-tu-ar
KRY-ter-ium
u-ni-WER-sy-tet
TECH-ni-kum
at-MO-sfe-ra

Wszystkie te wyrazy są akcentowane na trzecią sylabę od końca.
15 3 15