CHEMIA 130PUNKTÓW!!! (5 ZADANEK) ;** CHEMIA 1 GIMNAZJUM
ĆWICZENIA ,,CIEKAWA CHEMIA"
CZEKAM DO 20.30
ZADANIE 11
Oblicz ile gramów tlenu zostanie zużyte podczas otrzymywania 112g tlenku wapnia, jeśli wiadomo, że potrzeba 80g wapnia.

ZADANIE 12
Oblicz ile gramów miedzi wydzieli się podczas reakcji 160g tlenku miedzi(II) z 12g węgla, jeżeli wiadomo że w tej reakcji oprócz miedzi powstanie 44g tlenku węgla (IV)

ZADANIE 13
Wiedząc że węgiel łączy się z tlenem w stosunku masowym 3:8, oblicz, ile tlenu potrzeba do spalenia 12kg węgla.

ZADANIE 14
Określ, które zdanie jest prawdziwe a które fałszywe. Obok zdania wpisz
F-(FAŁSZ) P-(PRAWDA)

# Wiązanie jonowe powstaje wskutek uwspólnienia elektronów
# Nie jest możliwe wytworzenie wiązania między atomami tego samego pierwiastka
# Kation jest to cząstka naładowana dodatnio
# Każdy atom dąży do uzyskania trwałej konfiguracji elektronowej
# Wartościowość pierwiastka jest w każdym związku jednakowa
# Znajomość wartościowości pierwiastków umożliwia ustalanie wzorów sumarycznych i strukturalnych związków chemicznych
# Jednostką masy cząsteczkowej jest gram
# Każdy anion jest jonem
# Masa substratów jest często mniejsza od masy produktów

ZADANIE 15
To są pytania do krzyżówki:
1.Inna nazwa wiązania atomowego
2. Obliczamy ją, sumując masy atomowe pierwiastków, których atomy wchodzą w skład cząśteczki związku chemicznego
3. Znajomość prawa.............. składu jest przydatna w obliczeniach dotyczących reakcji chemicznych
4. Określa, ile wiązań może wytworzyć atom danego pierwiastka
5. Typ reakcji chemicznej, w której z dwóch substratów powstają 2 produkty
6. Zapis przebiegu reakcji chemicznej za pomocą symboli i wzorów chemicznych
7. Atom chloru łączy się z sodem, tworząc regularne.............chlorku sodu o budowie jonowej
8. Wzór określający rodzaj i liczbę atomów tworzących cząsteczkę
9. Wiązanie, w którym wspólna para elektronów przesunięta jwst w stronę jednego z tworzących je atomów
10. Typ reakcji chemicznej, w której z dwóch substratów powstaje jeden produkt
11. Cząstka obdarzona ładunkiem dodatnim
12. Elektrony biorące u udział w tworzeniu wiązań
13. Drobina o ładunku ujemnym
14.Podstawowym prawem rządzącym przemianami chemicznymi jest prawo zachowania.......
15. Wzór odzwierciedlający budowę cząsteczki
16. Stanowi połączenie dwóch lub większej liczby atomów
17. Inna nazwa reakcji lączenia
18.Przemiana podczas której z jednego substratu otrzymuje sie kilka produktów to reakcja............
19. Cyfra przed symbolem lub wzorem substancji w równaniu reakcji chemicznej to.....................stechiometryczny
20.Atom obdarzony ładunkiem elektrycznym
21. Tworzy się między jonami o przeciwnych znakach
DZIĘKI WIELKIE ;*****

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T19:20:21+01:00
1) 2 Ca + O2 = 2 CaO
80g 32g 112g bo 2 x 56g = 112g

Potrzeba 32g tlenu czyli 1 mol tlenu czyli 22,4 dm3 tlenu

2) CuO + C -> Cu + CO₂
160g +12g= x + 44g
(W tym przypadku korzystamy z prawa stałości składu)
172g-44g=x
x=12,8g
Odp.: Otrzymamy 12,8g miedzi.

3) Dane: m(C)=12kg
Szukane: m(O)=?

Rozwiązanie:
3/8 = 12kg/x kg
3x = 12*8
3x = 96
x = 32 [kg] m(O)

Odp. Masa tlenu potrzebna do spalenia 12 kg węgla wynosi 32 kg.

4)
1F bo powstaje w skutek oddawania bądź przyjmowania elektronów
2F bo np. N₂
3P K⁺ Na⁺
4F bo np. He,Xe(gazy szlachetne) maja już stała konfiguracje elektr.
5F CO-C(2)O(2) CO₂-C(4)O(2)
6P
7F bo u (unit)
8P bo jony to kationy i aniony
9F nie bo jest taka sama

5)

1.Inna nazwa wiązania atomowego Kowalencyjne
2. Obliczamy ją, sumując masy atomowe pierwiastków, których atomy wchodzą w skład cząśteczki związku chemicznego Liczba masowa
3. Znajomość prawa.............. składu jest przydatna w obliczeniach dotyczących reakcji chemicznych Stałości
4. Określa, ile wiązań może wytworzyć atom danego pierwiastka wartościowość
5. Typ reakcji chemicznej, w której z dwóch substratów powstają 2 produkty wymiana
6. Zapis przebiegu reakcji chemicznej za pomocą symboli i wzorów chemicznych
7. Atom chloru łączy się z sodem, tworząc regularne.............chlorku sodu o budowie jonowej kryształy
8. Wzór określający rodzaj i liczbę atomów tworzących cząsteczkę sumaryczny
9. Wiązanie, w którym wspólna para elektronów przesunięta jwst w stronę jednego z tworzących je atomów elektroujemny
10. Typ reakcji chemicznej, w której z dwóch substratów powstaje jeden produkt łączenia (syntezy)
11. Cząstka obdarzona ładunkiem dodatnim proton
12. Elektrony biorące u udział w tworzeniu wiązań walencyjne
13. Drobina o ładunku ujemnym elektron
14.Podstawowym prawem rządzącym przemianami chemicznymi jest prawo zachowania....... masy
15. Wzór odzwierciedlający budowę cząsteczki strukturalny
16. Stanowi połączenie dwóch lub większej liczby atomów cząstka
17. Inna nazwa reakcji lączenia synteza
18.Przemiana podczas której z jednego substratu otrzymuje sie kilka produktów to reakcja............ analizy (rozkładu)
19. Cyfra przed symbolem lub wzorem substancji w równaniu reakcji chemicznej to.....................stechiometryczny indeks
20.Atom obdarzony ładunkiem elektrycznym jon
21. Tworzy się między jonami o przeciwnych znakach wiązanie jonowe

MAM NADZIEJĘ, ŻE POMOGŁEM. Nie mogłem znaleźć odpowiedzi do jednego pytania z krzyżówki ;]

LICZĘ NA NAJLEPSZY ^|^
54 3 54
Nie przepisuj pytań... daj jasne i czytelne odpowiedzi.
Nie ma odpowiedzi na 6
2010-03-10T19:30:37+01:00
Zad.11
dane:
m CaO=112g
m Ca=80g

szukane:
m O=?
2Ca +O2=2CaO
80g+x=112g /-80
x=32g
odp:zostało zużyte 32 g tlenu.

Zad.12
dane:
m CuO=160g
mC=12g
m CO2=44g

szukane:
mCu=?
CuO+C=Cu +CO2
160g+12g=x+44g /-44
x=128g
odp:otrzymano 128g miedzi.

Zad.13
dane:
C/O=3/8
mC=12kg

szukane:
m O=?
ponieważ węgiel łączy się z tlenem w stosunku 3 do 8 możemy zapisać
12kg/mO=3/8
mO=12kg *8 :3
m O=32kg
odp:do spalenia 12kg węgla potrzeba 32 kg tlenu.

Zad.14
1.fałsz
2.fałsz
3.prawda
4.prawda
5.fałsz
6.prawda
7.fałsz (jej jednostką jest [u] )
8.prawda
9.fałsz

Zad.15
1. Kowalencyjne
2. Liczba masowa
3.Stałości
4.wartościowość
5.wymiana
6.?
7.kryształy
8.sumaryczny
9.elektroujemny
10.łączenia
11.proton
12.walencyjne
13.elektron
14.masy
15.strukturalny
16.cząstka
17.synteza
18.analizy
19.indeks
20.jon
21.wiązanie jonowe

Myślę że pomogłam..!;));**Polecam się na przyszłośc.!Liczę na Naj.!<33;***
62 3 62