POMOCY!!!
1.Węglowodorem zawierającym cztery atomy w cząsteczce i reagującym z wodą bromową jest:
a.butan b.buten c.butyn d.buten i butyn
2.Wodę bromową mogą odbierać substancję wymienione:
a. C2H2, C6H10, C4H10 B. C4H5, C2H6, C5H12 C. C4H8, C4H6, C5H8 D. C3H6, C2H6 , C3H8
3.Które zdanie dotyczy wyłącznie metanu?
a. jest gazem palnym, z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową
b.jest substancją stałą, głównym składnikiem ropy naftowej
c. powstaje w wyniku spalania benzyny
d. jest niepalnym gazem
4. Iskrzące urządzenie elektryczne i zapalona zapałka stanowią zagrożenie pożarowe w pomieszczeniach, w których:
a. składany jest cement b. składany jest piasek kwarcowy
c.wydziela się gaz ziemny d.gromadzi się dużo dwutlenku węgla
5. Wiedząc, że cząsteczka etanu składa się z dwóch atomów węgla i sześciu atomów wodoru, wskaż prawidłowo zapisany wzór tego związku:
a.C3H6 B. C2H4 C. C6H2 D.C2H6
6.Węglowodory są głównymi składnikami:
a. torfu b. gazu ziemnego i ropy naftowej c.węgla kamiennego
d. wszystkich żywych organizmów
7.W wyniku prażenia (wysoka temperatura) substancji organicznej, w tygielku pozostała czarna masa. Celem tego doświadczenia było wykrycie:
a.tlenu b.tlenku miedzi (II) c.wodoru d.węgla
8. W palnikach do cięcia metali oraz do spawania metali znalazł zastosowanie:
a.dwutlenek węgla b.etan c.acetylen d.metan
9.Aby odróżnić etan od propenu należy przepuścić te gazy przez:
a. wodę wapienną b.wodę bromową c.glicerol d. roztwór wodorotlenku miedzi (II)

1

Odpowiedzi

  • aklu
  • Rozwiązujący
2010-03-10T19:36:59+01:00
1.d
2.c
3.a
4.c
5.d
6.b
7.d
8.c
9.b