Odpowiedzi

2010-03-10T19:37:55+01:00
A) ½x-4=x-6
½x - x = -6 + 4
-½x = -2/: -½
x = 1
b) x-5= ¹/₃x+1
x - ⅓x = 1+5
⅔x = 6/:⅔
x = 9
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T19:38:20+01:00
A) ½x-4=x-6
1/2x-x=-6+4
-1/2x=-2 /*(-2)
x=4

b) x-5= ¹/₃x+1
-5-1=1/3-x
-6=-2/3x /*(-3/2)
x=9

c) x/4-1/4=2 /*4
x-1=8
x=9

d) x/5-3=x+1/5 - nie wiem


e) 5/6(x-1)=4
5/6x-5/6=4 /*6
5x-5=24
5x=19 /5
x= 3 i 4/5

f) -½(-x-6)=-x
1/2x+3= -x
1/2x+x=-3
1,5x= -3 /1,5
x= 2


licze na naj ;p;p;p;p
3 2 3