Odpowiedzi

2010-03-10T19:44:26+01:00
1]150 sekund
2] 0,4
3]3¾
4]2 kwadranse.
2010-03-10T19:45:49+01:00
1) 0,02 godz = 72 sekundy czy 150 sekund
odpowiedz druga

2) 0,4 doby = 9,6 godziny czy 9,5 godziny
odpowiedź pierwsza

3) 0,001 godz =3,6 sekundy czy 3,75 sekundy
odpowiedź druga

4) 0,02 doby = 28,8 minut czy 2 kwadranse = 30min
odpowiedź druga
1 1 1