Odpowiedzi

2009-10-23T20:15:28+02:00
A)
a=4^⅕=(2²)^⅕=2^⅖
b=∛8/∛2=∛4=4^⅓=(2²)^⅓=2^⅔
c=(√2)^1,2=(2^½)^1,2=2^⅗
d=


b)
x=4^⅔=(2²)^⅔=2^4/3
y=(0,125)^-⅓=(⅛)^-⅓=2
z=(½)^-½=2^½=√2≈1,41
v=(2³*4^½)/8^⅔=(2³*2¹)/(2³)^⅔=2⁴/2²=2²=4


c)
k= log₁₆0,25
l=log₋₅125√5=log⁻₅√78125
m=log₅10-log₅2√5=log₅2(5-√5)