Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T22:51:18+01:00
ZYSK BRUTTO według ustawy o rachunkowości jest to wyrażona w ujęciu wartrościowym (w wartości pieniężnej) miara dodatniego (ujemna to strata) wyniku finansowego, odzwierciedla nadwyżkę przychodu nad kosztami, uwzględnia zdarzenia losowe i niepowtarzalne.

Zysk brutto można obliczyć kolejno odejmując:

Przychody ze sprzedaży netto
- Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów
= Zysk/strata na sprzedaży (brutto)
- Koszty ogólne zarządu
- Koszty sprzedaży
= Zysk/strata na sprzedaży (netto)
+ Pozostałe przychody operacyjne
- Pozostałe koszty operacyjne
= Zysk/strata na działalności operacyjnej (zwane również EBIT)
+ Przychody finansowe
- Koszty finansowe
= Zysk/strata na działalności gospodarczej
+ Zyski nadzwyczajne
- Straty nadzwyczajne
= Zysk/strata brutto
(po odjęciu podatku dochodowego otrzymujemy zysk lub stratę netto)
2 1 2